• vas. máj 19th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

DUÁLIS KÉPZŐHELYEK NYILVÁNTARTÁSA

KÖZLEMÉNY
a duális képzőhelyek nyilvántartásba vételének ügyintézési határidejéről

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) c) pontja 60 napos ügyintézési határidőt biztosít a területi gazdasági kamarának, mint hatóságnak a duális képzőhely nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására. A határidő kezdő időpontja az a nap, amikor a hivatalos formában, cégkapun keresztül (e-papír szolgáltatás igénybevételével) a kamara hivatali kapujára, vagy a tértivevényes postai úton, hiánytalanul megküldött nyilvántartásba vételi kérelem és mellékletei beérkeznek a hatósághoz. A kérelmek beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra.

Kollégáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy rövid határidővel nyilvántartásba vegyék a jogszabályi követelményeknek megfelelő duális képzőhelyeket, azonban a beérkező kérelmek nagy számára figyelemmel soron kívüli eljárás iránti kérelmeknek nem tudunk eleget tenni. Tanulók/képzésben részt vevő személyek foglalkoztatásának szándéka esetén kérjük ezért körültekintésüket, hogy a jogszabályi határidők szem előtt tartásával, időben nyújtsák be kérelmüket a nyilvántartásba vétel iránt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nyilvántartásba vétel nélkül a gazdálkodó szervezet nem foglalkoztathat tanulót, az erre a célra biztosított adókedvezmény lehívására nem jogosult, a tanulóval megkötött tanulószerződés/munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony időtartama a gyakorlati időbe nem számít bele.

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

MIKÉNT VÁLHAT A VÁLLALKOZÁS DUÁLIS KÉPZŐHELLYÉ?

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény [továbbiakban: új Szkt.] értelmében, azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, amelyek szakképzési munkaszerződéssel a jövőben tanulót/ képzésben részt vevő személyt kívánnak foglalkoztatni, az illetékes területi gazdasági kamara hatósági eljárás keretében a szakképző iskolák közreműködésével előzetesen vizsgálja a gyakorlati képzés jelenleg hatályos jogszabályokban rögzített feltételeinek meglétét. Amennyiben a jogszabályi feltételek biztosítottak, a gazdasági kamara a gazdálkodó szervezetet nyilvántartásba veszi.

Amennyiben érdeklődik a gyakorlati oktatásban történő részvétel iránt, úgy figyelmébe ajánljuk a PMKIK honlapján elhelyezett tájékoztató anyagok előzetes áttekintését.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

A duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele iránti eljárás írásos kérelemre indul.

A nyilvántartásba vételi kérelem nyomtatvány (szerkeszthető formátumban) letölthető az alábbi linkről: https://v2.pmkik.hu/szakkepzes-iratmintatar/ (Képzőhely nyilvántartásba vételi kérelem).

Ezt a dokumentumot hiánytalanul kitöltve, valamennyi melléklettel együtt, cégszerű aláírással ellátva kell cégkapun keresztül (e-papír szolgáltatás igénybevételével) a hivatali kapura, vagy tértivevényes postai levélben megküldeni az illetékes gazdasági kamara számára.

A kérelemhez a következő dokumentumok csatolása szükséges:

 • Az oktató végzettségét igazoló dokumentumok (lásd. 1. számú melléklet – oktatóval szembeni törvényi előírások).

Amennyiben az oktató nem rendelkezik Gyakorlati Oktatói Képzés (GYOK) elvégzését igazoló tanúsítvánnyal vagy nem állnak fenn a mentesülés feltételei, akkor az oktató nem felel meg a jogszabályban meghatározott személyi feltételeknek. Gyakorlati oktató képzést a területi gazdasági kamarák szerveznek. A PMKIK ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatója, illetve az illetékes ügyintéző kollégák elérhetőségi adatai a kamarai honlapon az alábbi linken érhetőek el: https://v2.pmkik.hu/gyakorlati-oktatoi-kepzes/

 • Az oktató 5 év szakmai gyakorlatának igazolása
 • Tanulókra irányadó minőségbiztosítás.

Amennyiben Szakmajegyzék (SZJ) szerinti szakmában szeretnének oktatni szakképzési munkaszerződéssel és nem rendelkeznek a tanulókra is vonatkozó saját minőségbiztosítási rendszerrel, dokumentumokkal, akkor a Kamarai Minőségi Szempontrendszer (KAMSZER) figyelembevételével el kell készíteni a tanulókra vonatkozó minőségbiztosítást. A KAMSZER tájékoztató és segédlet az alábbi linken, az iratmintáknál található: https://v2.pmkik.hu/szakkepzes-iratmintatar/. A tanulókra vonatkozó minőségbiztosítást előzetesen e-mailben kérjük elküldeni.

 • Szakmai képzési program.

Az elméleti képzést biztosító iskolával közösen szükséges elkészíteni a szakmai képzési programot.

A tanulók oktatásához szükséges, tárgyi feltételeket is tartalmazó Képzési és Kimeneti Követelményeket (KKK), Programtanterveket (PTT), az SZJ szakmák esetében, a www.ikk.hu weboldalon találják meg az alábbi linken keresztül: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

A figyelmébe ajánljuk még a következő hasznos szakmai weboldalt: https://dualis.mkik.hu/

Ezen a honlapon található a szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódó normatíva- és költségkalkulátor is, valamint sok hasznos egyéb információ.

 1. számú melléklet

A szakirányú oktatást végző személlyel szemben támasztott követelmények, a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 242. §-a alapján:

    242. § (1) A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki
a) cselekvőképes,
b) nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
c) a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
d) kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.
(2) Mentesül a kamarai gyakorlati oktatóivizsga-letétel alól az, aki
a) szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
b) a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
ba) szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
bb) felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
bc) – az egészségügyi ágazat tekintetében – egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
c) a hatvanadik életévét betöltötte.
(4) A duális képzőhelyen oktatóként elsősorban a szakoktatói képesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni.

Várjuk jelentkezését!

Kapcsolattartó elérhetősége:

Molnár Csilla Katalin
duális képzési tanácsadó

Mobil: +36 70/377-24-52
Hivatali kapu: PMKIKSZAKK KRID: 469331754
E-mail: molnar.csilla@pmkik.hu

Képzőhelyek nyilvántartásba vétele és hatósági ellenőrzése

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény [továbbiakban: új Szkt.], a korábbi évek gyakorlatát követve, változatlanul előírja a duális képzőhelyként működő képzőközpontok, illetve gazdálkodó szervezetek közhiteles nyilvántartásba történő vezetését (új Szkt. 82.§). A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.

Ennek értelmében, azoknál a képzőhelyeknél, illetve gazdálkodó szervezeteknél, amelyek szakképzési munkaszerződéssel vagy tanulószerződéssel (2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén) a jövőben tanulót kívánnak foglalkoztatni, az illetékes területi gazdasági kamara hatósági eljárás keretében, a szakképző iskolák közreműködésével előzetesen vizsgálja a gyakorlati képzés jelenleg hatályos jogszabályokban rögzített feltételeinek meglétét (nyilvántartásba vételi eljárás).

Amennyiben a duális képzőhely a régi szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény [régi Szkt.] előírásai alapján már szerepel a nyilvántartásban, tehát tanulószerződés, vagy szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztat tanulót (a nyilvántartásba-vételi eljárás 2020. január 1. előtt megtörtént), úgy ezeknél a képzőhelyeknél a területi gazdasági kamara 2022. augusztus 31. napjáig hivatalból, hatósági eljárás keretében felülvizsgálja az új Szkt-ben meghatározott feltételek fennálltát.

A felülvizsgálat alapvetően a szakirányú oktatás szakmai és hatósági ellenőrzésére terjed ki (szakirányú oktatás hatósági ellenőrzése). Ennek keretében szükséges vizsgálni azt is, hogy a 2020. január 1-től átalakuló szakképzési rendszerben hangsúlyossá váló minőségirányítási feladatok ellátása megvalósul-e. Az új Szkt. 19.§ (3) bekezdésében meghatározott minőségirányítási rendszer hiányában a duális képzőhelyeknek lehetőségük van a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszernek (Kamarai Minőségi Szempontrendszer, vagy rövidített nevén: KAMSZER) történő megfelelés útján eleget tenni az erre irányuló jogszabályi kötelezettségnek.

Amennyiben egy nyilvántartásba vett duális képzőhelyen az adott szakmában az utolsó ellenőrzés időpontja és a szakképzési munkaszerződés/tanulószerződés kötés között több, mint 2 naptári év telik el, a területi gazdasági kamara ún. megújító hatósági ellenőrzést folytat le. A megújító hatósági ellenőrzés eljárásrendje megegyezik a szakirányú oktatás hatósági ellenőrzésének folyamatával, azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzés során a nyilvántartásba vételi eljárás során vizsgált feltételek is ellenőrzésre kerülnek.

IRATMINTATÁR

KÖZLEMÉNY
a duális képzőhelyek nyilvántartásba vételének ügyintézési határidejéről

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) c) pontja 60 napos ügyintézési határidőt biztosít a területi gazdasági kamarának, mint hatóságnak a duális képzőhely nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására. A határidő kezdő időpontja az a nap, amikor a hivatalos formában, cégkapun keresztül (e-papír szolgáltatás igénybevételével) a kamara hivatali kapujára, vagy a tértivevényes postai úton, hiánytalanul megküldött nyilvántartásba vételi kérelem és mellékletei beérkeznek a hatósághoz. A kérelmek beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra.

Kollégáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy rövid határidővel nyilvántartásba vegyék a jogszabályi követelményeknek megfelelő duális képzőhelyeket, azonban a beérkező kérelmek nagy számára figyelemmel soron kívüli eljárás iránti kérelmeknek nem tudunk eleget tenni. Tanulók/képzésben részt vevő személyek foglalkoztatásának szándéka esetén kérjük ezért körültekintésüket, hogy a jogszabályi határidők szem előtt tartásával, időben nyújtsák be kérelmüket a nyilvántartásba vétel iránt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nyilvántartásba vétel nélkül a gazdálkodó szervezet nem foglalkoztathat tanulót, az erre a célra biztosított adókedvezmény lehívására nem jogosult, a tanulóval megkötött tanulószerződés/munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony időtartama a gyakorlati időbe nem számít bele.

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
MIKÉNT VÁLHAT A VÁLLALKOZÁS DUÁLIS KÉPZŐHELLYÉ?

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény [továbbiakban: új Szkt.] értelmében, azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, amelyek szakképzési munkaszerződéssel a jövőben tanulót/ képzésben részt vevő személyt kívánnak foglalkoztatni, az illetékes területi gazdasági kamara hatósági eljárás keretében a szakképző iskolák közreműködésével előzetesen vizsgálja a gyakorlati képzés jelenleg hatályos jogszabályokban rögzített feltételeinek meglétét. Amennyiben a jogszabályi feltételek biztosítottak, a gazdasági kamara a gazdálkodó szervezetet nyilvántartásba veszi.

Amennyiben érdeklődik a gyakorlati oktatásban történő részvétel iránt, úgy figyelmébe ajánljuk a PMKIK honlapján elhelyezett tájékoztató anyagok előzetes áttekintését.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

A duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele iránti eljárás írásos kérelemre indul.

A nyilvántartásba vételi kérelem nyomtatvány (szerkeszthető formátumban) letölthető az alábbi linkről: https://v2.pmkik.hu/szakkepzes-iratmintatar/ (Képzőhely nyilvántartásba vételi kérelem).

Ezt a dokumentumot hiánytalanul kitöltve, valamennyi melléklettel együtt, cégszerű aláírással ellátva kell cégkapun keresztül (e-papír szolgáltatás igénybevételével) a hivatali kapura, vagy tértivevényes postai levélben megküldeni az illetékes gazdasági kamara számára.

A kérelemhez a következő dokumentumok csatolása szükséges:

 • Az oktató végzettségét igazoló dokumentumok (lásd. 1. számú melléklet – oktatóval szembeni törvényi előírások).Amennyiben az oktató nem rendelkezik Gyakorlati Oktatói Képzés (GYOK) elvégzését igazoló tanúsítvánnyal vagy nem állnak fenn a mentesülés feltételei, akkor az oktató nem felel meg a jogszabályban meghatározott személyi feltételeknek. Gyakorlati oktató képzést a területi gazdasági kamarák szerveznek. A PMKIK ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatója, illetve az illetékes ügyintéző kollégák elérhetőségi adatai a kamarai honlapon az alábbi linken érhetőek el: https://v2.pmkik.hu/gyakorlati-oktatoi-kepzes/
 • Az oktató 5 év szakmai gyakorlatának igazolása
 • Tanulókra irányadó minőségbiztosítás. Amennyiben Szakmajegyzék (SZJ) szerinti szakmában szeretnének oktatni szakképzési munkaszerződéssel és nem rendelkeznek a tanulókra is vonatkozó saját minőségbiztosítási rendszerrel, dokumentumokkal, akkor a Kamarai Minőségi Szempontrendszer (KAMSZER) figyelembevételével el kell készíteni a tanulókra vonatkozó minőségbiztosítást. A KAMSZER tájékoztató és segédlet az alábbi linken, az iratmintáknál található: https://v2.pmkik.hu/szakkepzes-iratmintatar/. A tanulókra vonatkozó minőségbiztosítást előzetesen e-mailben kérjük elküldeni.
 • Szakmai képzési program. Az elméleti képzést biztosító iskolával közösen szükséges elkészíteni a szakmai képzési programot.

A tanulók oktatásához szükséges, tárgyi feltételeket is tartalmazó Képzési és Kimeneti Követelményeket (KKK), Programtanterveket (PTT), az SZJ szakmák esetében, a www.ikk.hu weboldalon találják meg az alábbi linken keresztül: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

A figyelmébe ajánljuk még a következő hasznos szakmai weboldalt: https://dualis.mkik.hu/ Ezen a honlapon található a szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódó normatíva- és költségkalkulátor is, valamint sok hasznos egyéb információ.

 1. számú melléklet

A szakirányú oktatást végző személlyel szemben támasztott követelmények, a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 242. §-a alapján:

 1. § (1) A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki
 2. a) cselekvőképes,
 3. b) nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 4. c) a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
 5. d) kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

(2) Mentesül a kamarai gyakorlati oktatóivizsga-letétel alól az, aki

 1. a) szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
 2. b) a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
 3. ba) szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
 4. bb) felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
 5. bc) – az egészségügyi ágazat tekintetében – egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
 6. c) a hatvanadik életévét betöltötte.

(4) A duális képzőhelyen oktatóként elsősorban a szakoktatói képesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni.

Várjuk jelentkezését!

Kapcsolattartó elérhetősége:

Molnár Csilla Katalin
duális képzési tanácsadó
Mobil: +36 70/377-24-52
Hivatali kapu: PMKIKSZAKK KRID: 469331754
E-mail: molnar.csilla@pmkik.hu

Képzőhelyek nyilvántartásba vétele és hatósági ellenőrzése

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény [továbbiakban: új Szkt.], a korábbi évek gyakorlatát követve, változatlanul előírja a duális képzőhelyként működő képzőközpontok, illetve gazdálkodó szervezetek közhiteles nyilvántartásba történő vezetését (új Szkt. 82.§). A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.

Ennek értelmében, azoknál a képzőhelyeknél, illetve gazdálkodó szervezeteknél, amelyek szakképzési munkaszerződéssel vagy tanulószerződéssel (2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén) a jövőben tanulót kívánnak foglalkoztatni, az illetékes területi gazdasági kamara hatósági eljárás keretében, a szakképző iskolák közreműködésével előzetesen vizsgálja a gyakorlati képzés jelenleg hatályos jogszabályokban rögzített feltételeinek meglétét (nyilvántartásba vételi eljárás).

Amennyiben a duális képzőhely a régi szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény [régi Szkt.] előírásai alapján már szerepel a nyilvántartásban, tehát tanulószerződés, vagy szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztat tanulót (a nyilvántartásba-vételi eljárás 2020. január 1. előtt megtörtént), úgy ezeknél a képzőhelyeknél a területi gazdasági kamara 2022. augusztus 31. napjáig hivatalból, hatósági eljárás keretében felülvizsgálja az új Szkt-ben meghatározott feltételek fennálltát.

A felülvizsgálat alapvetően a szakirányú oktatás szakmai és hatósági ellenőrzésére terjed ki (szakirányú oktatás hatósági ellenőrzése). Ennek keretében szükséges vizsgálni azt is, hogy a 2020. január 1-től átalakuló szakképzési rendszerben hangsúlyossá váló minőségirányítási feladatok ellátása megvalósul-e. Az új Szkt. 19.§ (3) bekezdésében meghatározott minőségirányítási rendszer hiányában a duális képzőhelyeknek lehetőségük van a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszernek (Kamarai Minőségi Szempontrendszer, vagy rövidített nevén: KAMSZER) történő megfelelés útján eleget tenni az erre irányuló jogszabályi kötelezettségnek.

Amennyiben egy nyilvántartásba vett duális képzőhelyen az adott szakmában az utolsó ellenőrzés időpontja és a szakképzési munkaszerződés/tanulószerződés kötés között több, mint 2 naptári év telik el, a területi gazdasági kamara ún. megújító hatósági ellenőrzést folytat le. A megújító hatósági ellenőrzés eljárásrendje megegyezik a szakirányú oktatás hatósági ellenőrzésének folyamatával, azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzés során a nyilvántartásba vételi eljárás során vizsgált feltételek is ellenőrzésre kerülnek.

IRATMINTATÁR

Elérhetőségi adatok:

Cím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124.

Postafiók cím: 1364 Budapest, Pf. 81.

Telefonszám:

 • (+36-1) 317 – 7666
 • (+36 1) 317 – 7955
 • (+36-23) 511 – 987
 • (+36-23) 517 – 983

E-mail: szakkepzes@pmkik.hu

Hivatali kapu: PMKIKSZAKK – KRID: 469331754

Az ügyfélszolgálat rendje:

Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 15.00

Péntek:                    9.00 – 12.00

Forduljon bizalommal duális képzési tanácsadó kollégáinkhoz

Duális képzési tanácsadói hálózat
Berki Edit
duális képzési tanácsadó
Telefon: 70/442-0639
E-mail: berki.edit@pmkik.hu
Gál Katalin
duális képzési tanácsadó
Telefon: 70/442-0641
E-mail: gal.katalin@pmkik.hu
Lázárné Nyári Renáta
duális képzési tanácsadó
Telefon: 70/442-0642
E-mail: nyari.renata@pmkik.hu
Molnár Csilla Katalin
duális képzési tanácsadó
Telefon: 70/377-2452
E-mail: molnar.csilla@pmkik.hu
Zádori Krisztián
duális képzési tanácsadó
Telefon: 70/442-0640
E-mail: zadori.krisztian@pmkik.hu