• ked. ápr 16th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

ÉPÍTŐIPAR A KAMARAI FELADATOK TÜKRÉBEN

AKTUALITÁSOK

ÉPÍTMÉNYADÓ – KÖZELEG A FIZETÉSI HATÁRIDŐ

A helyi önkormányzatok által beszedhető adók közül az építményadó az egyik legelterjedtebb adónem.

A helyi adókat szabályozó 1990. évi C. törvény (Htv.) értelmében Magyarország területén minden helyi önkormányzatnak joga van többek között építményadót bevezetni, s azt beszedni az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények után.

A helyi önkormányzatok ennek megfelelően saját hatáskörben dönthetnek az adó bevezetéséről, melyet külön rendeletben szabályoznak. Ha az önkormányzat nem alkot rendeletet az építményadó bevezetéséről, akkor építményadó beszedésére nincs lehetősége.

A Htv. 11. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzatnál bevezetett építményadót minden az önkormányzat illetékességi területén elhelyezkedő építmény után meg kell fizetni, függetlenül attól, hogy az lakás vagy nem lakás célját szolgálja.

Az adó alanya az a személy, aki az adott naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén fő szabály szerint a tulajdonostársakat tulajdoni hányadaik arányában terheli az adófizetési kötelezettség.

A tulajdonostársak azonban dönthetnek úgy is, hogy az építményadózásban valamennyi kötelezettséget és jogosultságot egy tulajdonostárs gyakorolja. Ehhez azonban valamennyi tulajdonostársnak írásban meg kell állapodnia és a megállapodást meg kell küldeni az önkormányzati adóhatóságnak.

Társasház esetén valamennyi tulajdonos önállóan tekinthető adóalanynak a saját tulajdonában álló lakás után, míg a közös tulajdonban lévő ingatlanrészek után maga a társasházi közösség tekintendő adóalanynak.

Az adó alanyai azonban nem csak tulajdonosok lehetnek. Ha ugyanis az építményt vagyoni értékű jog (jellemzően haszonélvezeti jog) terheli, akkor e jog jogosítottja tekintendő adóalanynak.

Forrás: Adózóna.hu

 

2022. JANUÁR 1-TŐL ÉLESEDIK AZ ÜVEGKAPU

A Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekhez, illetve a közbeszerzési szerződések teljesítéséhez kapcsolódóan új kormányrendelet került közzétételre, amelynek értelmében a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik. A nyertes ajánlattevők kötelesek lesznek biztosítani januártól az Üvegkapu alkalmazást.

A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a  kapcsolódó tevékenységeket is – kapcsán kimondja, hogy ezek a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartoznak. Az előbbiekben írott tevékenység csak az  Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), valamint a Korm. rendeletben foglaltak szerinti használatával végezhető. Az  Üvegkapu az építési munkaterületre történő – mind a vendégek, mind az ott foglalkoztatottak általi – belépés, továbbá az építési munkaterületről történő kilépés adatait tárolja majd, anonimizált módon.

A Korm. rendelet a 322/2015. Korm. rendeletet egy új V/A. fejezettel egészíti ki, miszerint ha az  építési beruházás a Korm. rendelet hatálya alá tartozik:

– a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására,

– az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte (célszerű az eljárást megindító felhívásban is előírni e nyilatkozattételi kötelezettséget), és

– a közbeszerzési dokumentumokban is rögzíteni kell a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a  nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.

A fentiek 2022. január 1-jén lépnek hatályba, és azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkoznak, amelyek közbeszerzési eljárásai a fenti rendelkezések hatálybalépését követően indultak meg.

A kormányrendelet a Magyar Közlöny 2021. évi 162. számában jelent meg.

További információkat az Üvegkapuról, az ÁSZF-ről, a jogszabályi háttérről, és az adatvédelemről a DATRAK Kft. honlapján találnak, amelyet az alábbiakban érhetnek el:

Üvegkapu

HIÁNYPÓTLÓ WEBOLDAL INDULT

Új online platformot hozott létre a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) WELL Munkacsoportja: elindult a wellstandard.hu weboldal, amely azoknak a szakembereknek és érdeklődőknek szól, akik számára fontos az egészséges és fenntartható épületek magyarországi ügye.

Az új weboldal számos hasznos pontja közül kiemelendő a hazai minősített épületek gyűjtése, melyben részletes leírást és képgalériát találunk a minősítést szerzett magyar épületekről. Szintén fontos, hogy a weboldalon a szakértők a hosszú távú cselekvési stratégiák mellett a gyors kríziskezelésben alkalmazható intézkedésekre, például a koronavírus-járvány okozta új irodai higiéniai elvárásokra is tesznek javaslatot. A WELL Standardet bemutató magyar weboldalnak az egyik legfontosabb fejezete pedig az a mostantól online, széles körben elérhető tudástár, amely a WELL alapjait, az ajánlásokat és a tíz témakört mutatja be. A WELL munkacsoport tagjai kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az alkalmazott megoldások összhangban legyenek a magyarországi előírásokkal és igényekkel.

Forrás: Építési jog

 

A MENEKÜLTEK ÁTMENETI FOGLALKOZTATÁSÁBAN AZ ÉVOSZ IS SEGÍT

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) tagszervezetei közreműködését kérte az orosz-ukrán háború miatt Magyarországra menekültek esetleges átmeneti foglalkoztatásához – közölte a szövetség.

Az építőipar valamennyi alapszakmájában szakmunkás és mérnök-hiány van, ami mérsékelhető, ha a menekültek munkát kívánnak vállalni. Az átmeneti vagy tartós foglalkoztatás a menekültek számára is esély a normális életvitel kialakításához, folytatásához. Az ÉVOSZ a munkavállalás lehetőségét azzal segíti, hogy a munkaadók figyelmébe ajánlja az érdeklődőket. A szövetség az evosz@evosz.hu e-mail címen vagy a (+36-1) 201-0333 telefonszámon várja az érdeklődőket, akiknek az elérhetőségét továbbítja tagszervezetei felé.

Az ÉVOSZ építőipari kivitelező, tervező és mérnöki szolgáltató tagvállalkozásai az ország egész területén végzik tevékenységüket. A harmadik országból érkező munkavállalókat jelenleg jellemzően szakmunkás és betanított munkás munkakörben foglalkoztatják, az élőmunka-igényes építkezéseken dolgoznak.

Forrás:  Figyelő (figyelo.hu)

 A menekültek foglalkoztatásának támogatásához kapcsolódik a  Magyar Közlöny 47. számában – 2022. március 10-én, csütörtökön – megjelent Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet.

A rendelet kimondja:

–          Ukrajna területéről 2022. február 24-én, vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán–magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ukrán állampolgár) Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkaadó részére, ha a munkaadó az ukrán állampolgárt munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló) 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja, a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik, a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre, és a munkaadó megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.

–          A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

–          A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.


A NEMZETI ÉPÍTŐIPARI FELÜGYELETI ÉS ADATSZOLGÁLTATÓ RENDSZER BEVEZETÉSE

Az építőipari kivitelezési tevékenységekhez kapcsolódó foglalkoztatás átláthatóságának elősegítése érdekében létrehozásra került a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer (510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet)

A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer célja

 1. a) a jogszerű építőipari foglalkoztatás előmozdítása,
 2. b) az építőipari szerződéses kapcsolatok nyomon követése,
 3. c) a rendszerbe kerülő adatok elemzési lehetőségének megteremtése, a személyes adatok megismerésének lehetőségét kizáró módon.

Az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (a továbbiakban: Üvegkapu) a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer részét képező informatikai rendszer, amely az építési munkaterületre való be- és kilépések adatait rögzíti, valamint azokat az e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott szervek és nyilvántartások számára hozzáférhetővé teszi.

Az Üvegkapu használatát megelőzően – kormányrendeletben meghatározottak szerint – valamennyi foglalkoztató köteles a rendszerben regisztrálni, és a regisztrációját szükség szerint frissíteni.

Az Üvegkapu és a beléptető rendszer használatával összefüggő kötelezettségek teljesítésének kormányrendeletben foglaltak szerinti ellenőrzése során az ellenőrzést végző hatóság – a hatáskörébe tartozó ágazati előírások betartásán túlmenően – különösen a foglalkoztatottak és a vendégek építési munkaterületen tartózkodásának jogszerűségét, illetve az Üvegkapu használatának szabályszerűségét ellenőrzi.

„61/C. § (1) E törvénynek a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód5. tv.) megállapított rendelkezéseit azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek közbeszerzési eljárása 2021. december 31-ét követően indult meg.

(2) E törvénynek a Mód5. tv.-nyel megállapított rendelkezései megsértése miatt joghátrány 2022. július 1-jéig nem köthető ki és nem állapítható meg.”

ÉPÍTÉSI JOG 2022 - Szakmagyakorlási, építésügyi engedélyezési, OTÉK- és egyéb változások 2022 első negyedévében

Építési jog 2022
Szakmagyakorlási, építésügyi engedélyezési, OTÉK- és egyéb változások 2022 első negyedévében
 

Konferencia és webinárium 2022. április 12-én

Szinte minden fontosabb építésügyi jogszabályban életbe lépett valamilyen változás 2022 első hónapjaiban. A legátfogóbb változások a Szakmagyakorlási kódexben (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben) lépnek életbe 2022 áprilisától, mely a tervezők, építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők, szakértők tevékenységének alapjogszabálya! Az érintetteknek ezekről az új előírásokról mindenképpen tájékozódniuk kell.

Az Építési törvényben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben (Ákr.) rögzített alapvető eljárási szabályok módosítása minden beruházást érint, hiszen akár az is megtörténhet, hogy kiderül: a kiadott építési engedély alapján mégsem lehet építeni. A telekalakítási eljárás és a fennmaradási engedélyezési eljárás lebonyolításához is már ismerni kell, hogy az ügyeket milyen új eljárási kereteken belül lehet hatékonyan és eredményesen befejezni. A számos OTÉK-módosítás – melyek már 2022. január 11-től hatályosak – a teljes beruházásra kihatással lehetnek, még akkor is, ha a változások többsége első ránézésre aprónak tűnhet; érdemes ezeket is áttekinteni. Magyarországon elsőként a konferencia résztvevői hallhatnak előadást a 2022-ben induló WELL Perfomance Rating épületminősítésről. A konferencia során hasznos információkat osztunk meg az Üvegkapuról és a rendeltetésmódosítás jogszabályi feltételeiről is.

Április 12-i konferenciánk főként a változások által leginkább érintett tervezők, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök számára kíván gyakorlati segítséget adni a munkavégzéshez. Az egyes témakörökben gyakorló szakemberek tartanak előadást arról, hogy a 2022-ben hatályba lépett jogszabályok alapján miben változik a beruházás előkészítésének, engedélyezésének és tervezésének folyamata.

SZEMÉLYESEN ÉS ONLINE IS RÉSZT LEHET VENNI

A résztvevőknek lehetőséget kínálunk arra, hogy fél nap alatt átlássák a legfontosabb változásokat, és így már az új előírásoknak megfelelően tudják a tevékenységüket végezni, beruházásaikat tervezni.

Ha Ön nem tud április 12-én erre időt szánni, vagy szívesebben követné a konferenciát otthonából, munkahelyéről, akkor sincs gond: a videófelvételeket a konferencia után még egy hétig – azaz április 19-ig – megnézheti, akár több alkalommal is! Az építészkamarai pontokat ebben az esetben is meg lehet szerezni.

A konferencián személyesen résztvevők is megkapják utólag az előadások diasorait és videófelvételeit.

TEGYE FEL KÉRDÉSEIT – VÁLASZOLUNK!

A konferenciát az Építésijog.hu portál (szerkesztője: dr. Jámbor Attila ügyvéd) szakmai szervezésével tartjuk meg. Az előadók a feltett kérdésekre is válaszolnak, azaz a nap végén szakmai konzultáció is segíti a tisztánlátást.

Többek között ezekből a kérdéskörökből már készülnek az előadók:

 • Milyen gyakorlati következményei lehetnek a fennmaradási engedélyezési és a telekalakítási eljárás módosításainak?
 • Milyen esetekben lehet kockázatos a már engedélyezett építkezés megkezdése az új semmisségi eljárások ismeretében?
 • Az „építmény térfogatának” új meghatározása mennyiben befolyásolhatja, hogy építési engedélyre vagy egyszerű bejelentésre van szükség?
 • Minek alapján határozható meg, hogy egy adott építkezésre melyik időállapotú OTÉK-előírást kell alkalmazni?
 • Hogyan vizsgálhatók az új épületek és felújítások emberi egészségre gyakorolt hatásai?
 • Hogyan változnak a szakmagyakorlási jogosultság megszerzésére vonatkozó részletszabályok?
 • Mi történik akkor, ha a folyamatban lévő beruházásnál a szakmagyakorló a jogszabályváltozás miatt már nem végezhet tevékenységet?
 • Kérheti-e a tervező a napló lezárását a hatóságtól, ha a kivitelező eltért a terveitől?
 • A hatóság tehet-e valamilyen intézkedést, ha a megrendelő nem fizette ki a tervezői díjat?
 • Mi szükséges ahhoz, hogy egy gazdasági épületből lakás lehessen? Milyen jogszabályi előírásokat kell figyelembe venni, és milyen hatósági eljárásokat kell lefolytatni a rendeltetés módosítása esetében?

A részletes program és az előadások témájának ismertetése a lap aljára görgetve olvasható.

Küldje el Ön is a saját kérdéseit már most, hogy az előadók fel tudjanak készülni a válaszra, illetve már ezek figyelembe vételével állíthassák össze előadásukat! Erre a címre várjuk a kérdéseket: jambor.attila[kukac]epitesijog.hu

KEDVEZMÉNYES ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉG AZ EPITESIJOG.HU-RA

A részvétel mellé Ön kedvezményes negyedéves előfizetést is igényelhet, amellyel hosszabb távon is hozzáférhet az aktuális építési jogi tudnivalókhoz az Építésijog.hu portálon. A portál szerzői ugyanis folyamatosan figyelik a változásokat, és a tájékoztató anyagokban átvezetik a szükséges módosításokat. A változások tényéről és gyakorlati jelentőségéről külön cikkek adnak magyarázatot; ezek megjelenéséről Ön mindig külön tájékoztatást kap a portál Változásértesítő hírleveléből.

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
Szervező: Időpont: Helyszín: Építészkamarai akkreditáció:
az Építésijog.hu portál (dr. Jámbor Attila ügyvéd) és az Artifex Kiadó Helyszíni résztvevőknek: 2022. április 12., 13.30-tól (regisztráció 13.00 órától) Online résztvevőknek: április 12. és 19. között bármikor AVKF Budapesti Campus, 1201 Budapest, Török Flóris u. 227-229. (részvétel csak előzetes jelentkezéssel és a részvételi díj befizetése után) Online megtekintés: https://epitesijog.hu/tanfolyam/165 (a megrendeléskor is használt felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni április 12-től) személyes részvétel: 1,5 pont, online részvétel: 1 pont (bírálati sorszám: 2022/60)

RÉSZVÉTELI DÍJAK az alábbi táblázatban találhatók.

RÉSZLETES PROGRAM a lap aljára görgetve olvasható.

KÉRJÜK, VÁLASSZON AZ ALÁBBI RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL a megfelelő oszlop alján található gombra kattintva! (Érdemes megfontolni azt a részvételi csomagot, mely Építésijog.hu-előfizetést is tartalmaz – így folyamatosan hozzáfér a portál teljes tartalmához, ahol hosszabb távon is mindig pontos, megbízható és közérthető magyarázatok adnak segítséget az Ön munkájához.)

Személyes részvétel Online részvétel Személyes részvétel + negyedéves előfizetés Online részvétel + negyedéves előfizetés
Előadások helyszíni részvétel interneten követhető helyszíni részvétel interneten követhető
Szakmai konzultáció a helyszínen is lehet kérdést feltenni csak előzetesen lehet kérdést beküldeni a helyszínen is lehet kérdést feltenni csak előzetesen lehet kérdést beküldeni
Előadások diasorai pdf formátumban pdf formátumban pdf formátumban pdf formátumban
Előadások videófelvételei interneten elérhető április 19-ig interneten elérhető április 19-ig interneten elérhető április 19-ig interneten elérhető április 19-ig
Építésijog.hu-előfizetés negyedéves hozzáférés negyedéves hozzáférés
RÉSZVÉTELI DÍJ 29.000 Ft + áfa 27.000 Ft + áfa 35.000 Ft + áfa 33.000 Ft + áfa
MEGRENDELEM MEGRENDELEM MEGRENDELEM MEGRENDELEM

 

(Tájékoztatásul az Építésijog.hu-előfizetés normál árai:
– negyedéves: 11.980 Ft + áfa
– éves: 39.980 Ft + áfa)

A kiválasztott „MEGRENDELEM” gombra kattintva Ön elindítja a vásárlási folyamatot, melynek végén rendszerünk automatikusan díjbekérőt küld Önnek pdf formátumban, vagy pedig bankkártyával fizethet. A díj beérkezése után küldjük a számlát. (Javasoljuk, hogy a megrendelés elindítása előtt lépjen be felhasználónevével és jelszavával – illetve ha még nem tette meg, regisztráljon – az oldalra!)

Ha az Ön intézményénél speciális eljárást igényel a megrendelési folyamat, itt veheti fel a szervezővel a kapcsolatot:

Artifex Kiadó Kft.
info[kukac]artifexkiado.hu
+36 1 783 1711