• sze. ápr 17th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

MESTERKÉPZÉS ÉS MESTERVIZSGA

A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel. 

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. 

Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

Mestervizsgára annál a területi kamaránál (Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara)  ehet jelentkezni, amelynek a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás a tagja, alkalmazott jelentkezése esetén annál a területi kamaránál, melynek a munkáltató tagja. Ha a mestervizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás, illetve munkáltatója nem kamarai tag, akkor a jelentkező lakóhelye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés elfogadására.

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: PMKIK) pályázatot hirdet Mestervizsga Vizsgabizottsági Tagok névjegyzékébe való felvételre.

Mestervizsga vizsgabizottsági tag az lehet, aki

 • elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, másodsorban az, aki a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember,
 • az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendő) legalább 5 éven keresztül gyakorolja, amelyből a pályázatának benyújtását megelőző legalább egy évben folyamatosan, illetve a tagi megbízatás idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen végzi (a mestervizsga tagi kinevezéshez a jelentkezéskor a feltételek fennállásáról hitelt érdemlő, 30 napnál nem régebbi igazolást kell benyújtania)
 • büntetlen előéletű,
 • rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal,
 • az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének,
 • magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken,

Mestervizsga vizsgabizottság tagjának feladatai:

 • ellenőrzi a jelentkezési lapokat,
 • részt vesz a mestervizsga előkészítő folyamataiban, az elnökkel együttműködve jóváhagyja vagy javaslatot tesz a vizsgarend módosítására
 • javaslatot tesz a mestervizsga során felkérendő, a mestervizsgáztatást segítő szakértők szükségességéről,
 • indokolt esetben a jelölteknek szakmai kérdéseket tesz fel,
 • a mestervizsgáztatás összes vizsgarészénél objektíven, a szakmaiságot szem előtt tartva értékel,
 • ellenőrzi a mestervizsga során keletkező teljes körű dokumentációt és ellátja azt aláírásával,
 • a mestervizsgáztatásra vonatkozó hatályos jogszabályoknak és jelen Szabályzatnak ellentmondó, etikailag kifogásolható, vagy az összeférhetetlenség gyanúját felvető esetekben, haladéktalanul jelez a megbízója felé.

Pályázni a pályázati adatlap és a Nyilatkozat kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan beadásával lehet, az alábbiak szerint:

 • iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • kamarai tagság igazolása,
 • legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás
 • szakmai gyakorlat igazolása (szakmánként), TB igazolással vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat mely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű,
 • a pályázat beadásának évében, vagy azt megelőző évben igazoltan elvégzett szakmai továbbképzéseken, szakmai ismereteket megújító képzéseken, tanfolyamokon, eseményeken (például szakmai kiállítás, vásár, bemutató, workshop stb.), tréningeken történő részvétel dokumentált igazolása, publikációk, konferenciák listája, részvételi igazolása

A pályázatokat várjuk minden olyan mesterszakmában, amelyben az MKIK által kidolgozott KKK miniszteri hirdetményként megjelenésre került.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatokat elektronikusan kérjük megküldeni Gál Nikoletta felnőttképzési vezető részére a gal.nikoletta@pmkik.hu e-mail címre.

A pályázatok benyújtása és értékelése folyamatos. A pozitív elbírálást követően a tagi kinevezés 4 évig érvényes. A már érvényes mestervizsga elnöki kinevezéssel pályázatot benyújtó addig szerepelhet a tagi névjegyzéken, ameddig az MKIK-nál vezetett mestervizsga elnöki névjegyzékben is szerepel.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

Pályázati adatlap
Nyilatkozat

 • szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata;
 • az adott szakma mestervizsga képzési és kimeneti követelményében (KKK) előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, vagy cégkivonattal igazolja;
 • az adott szakma mestervizsga képzési és kimeneti követelményében (KKK) megfogalmazott egyéb feltételeknek megfelel.

Mestervizsgára annál a területileg illetékes gazdasági kamaránál lehet jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés befogadására.

A rendeletben kiadott mestervizsga követelményről szóló információkat megtalálja az mkik.hu oldalon.

A mesterképzés időtartama 180-250 óra, ami három részből áll:

 • Szakmai rész (110 óra, – cukrász, pincér és szakács szakmák esetén: 180 óra)
 • Pedagógiai (40 óra)
 • Vállalkozásvezetési ismeretek (30 óra)

Az önköltséges forma mellett 2024-ben 60 szakember képzését 60% -ban támogatja az állam. A támogatottak köre szakma és létszám függvényében kerül elbírálásra. Támogatás esetén a fizetendő önrész 204.000 Ft.

A támogatás célja: az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint a kamarai gyakorlati oktatói tanúsítványt szerzett oktatók mesterképzésbe történő tovább lépésének biztosítása

A támogatott mesterképzésbe bevonhatók köre: együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés/szakképzési munkaszerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gazdálkodó szervezet, mint a gyakorlati képzés szervezője.

Azok a leendő gyakorlati oktatók is bevonhatók a támogatott mesterképzésbe és vizsgáztatásba, akik saját jogon vagy munkáltatójuk által nyilatkoznak arról, hogy gyakorlati oktatói tevékenységüket a mestervizsga letételét követően megkezdik.

TÁJÉKOZTATÓ
2024.
ÉVI MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOKRÓL

 

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara (felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000326, felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006552) mestervizsgára felkészítő tanfolyamok szervezésével kívánja segíteni a szakemberek szakmaifejlődését és egzisztenciális életpálya modelljét, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását.

A PMKIK keretein belül megszervezett tanfolyam választása esetén a részvételi, illetőleg a vizsgadíj 60%-os mértékű támogatását tudjuk biztosítani.

Részvételre korlátozott létszámban van lehetőség a jelentkezési sorrend figyelembevételével. 2024-as évben az alább felsorolt szakmákban látjuk a felkészítő tanfolyamok elindításának lehetőségét.

A 2024-es évben megfelelő jelentkezési létszám esetén a következő szakmákban szervezzük meg a felkészítést és vizsgát:

 • KÉZÁPOLÓ ÉS KÖRÖMKOZMETIKUS,
 • FODRÁSZ,
 • KOZMETIKUS,
 • GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ,
 • AUTÓSZERELŐ,
 • AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ,
 • KERESKEDŐ,
 • TETŐFEDŐ
 • SZAKÁCS
 • CUKRÁSZ

A hatályos 42 mesterszakma listáját kérje kollégáinktól, vagy az MKIK honlapján is megtalálja a mesterképzési és kimeneti követelményeket.

Érdeklődni, jelentkezési lapot kérni az alábbi elérhetőségeken lehet:

GÁL NIKOLETTA
E-mail: 
gal.nikoletta@pmkik.hu

VARGA-HORVÁTH BEATRIX
E-mail: 
horvath.beatrix@pmkik.hu

 

A mestervizsgával gyakorolható tevékenységekről itt tájékozódhat bővebben.

A mesterképzés díját meghatározza többek között a szakma jellege, a képzési előírás, a résztvevők létszáma, a hely-, eszköz-, és anyagigény.

A képzés és a vizsga díja összesen 300.000,-Ft.  A mesterjelöltnek 204.000,-Ft önrészt kell fizetnie.

A támogatás a jelentkezés sorrendjében, csak a meghatározott keretszám kimerüléséig igényelhető.

A sikeresen vizsgázók MESTERLEVELET kapnak, melyet ünnepélyes keretek között a mesteravatón vehetnek át.

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény 2/A. § és 2/B. §-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Nyilvántartási szám: B/2020/006552
Engedélyszám: E/2020/000326
Projekt: NFA-KA-KIM-6/2023/TK/16
Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara