• pén. szept 29th, 2023

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

Pályázati felhívás Pest Vármegyei békéltető testületi tagi, illetve elnöki pozíció betöltésére

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az általa működtetett békéltető testületnél

békéltető testületi tagi, illetve elnöki

tisztség betöltésére.

Amennyiben békéltető testületi tagi és elnöki pozícióra is jelentkezik, ebben az esetben két pályázat benyújtása szükséges!

A jogviszony időtartama:
4 év határozott idő, 2024. január 1-jétől.

Foglalkoztatás jellege:
Megbízási szerződés keretében.

A munkavégzés helye:

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület székhelyén (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 24. IV. em. 2.) vagy annak illetékességi területén, különösen az Fgytv.20. §-ában foglaltaknak megfelelően.

Ellátandó feladatok:

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.

A békéltető testületi tag főbb feladata:

 • a rendelkezésre álló iratanyagok alapján felkészülés a jogvita eldöntésére;,
 • a testület székhelyén vagy a fogyasztó kérelmére illetékességi területén található vármegyei jogú városban online vagy személyes meghallgatás megtartása, levezetése vagy azon történő részvétel;
 • döntéshozatal egyedül vagy közös döntéshozatal esetén javaslattétel az eljáró tanács tagjaként;
 • a meghozott döntés írásba foglalása.

A békéltető testület elnökének feladata:

 • a testület elnöklésével összefüggő feladatok, így különösen:
  • a testületi munka szervezése;
  • szakmai feladatok összehangolása;
  • kommunikáció;
  • a testületi feladatok menedzselése;
  • szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése;
  • országos szakmai üléseken történő részvétel;
 • a testületi tagi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és a békéltető testületi alapvizsga szabályairól, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 5 /2023. (VI.19.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, amelyben a tagjelölt pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben;
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okirat vagy annak másolata;
 • az Fgytv. 22. § (4) bekezdése a) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek kiadása iránti kérelem benyújtásának igazolása; (Kizárólag olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány megfelelő, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok)
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatása arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt; (Részletes tájékoztatás a https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el. Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól.)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul;
 • amennyiben a tagjelölt a békéltető testület illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület által javasolt személy, szükséges csatolni az egyesület javaslatát, valamint a tagjelölt erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát.

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen! Az IM rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítványt legkésőbb a hiánypótlás előterjesztésére nyitva álló határidőben mellékelni kell a pályázathoz, akkor is, ha helyette korábban igénylést tanúsító igazolás került benyújtásra.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem tartalmazza a fent felsorolt dokumentumokat, egy alkalommal legfeljebb ötnapos határidővel hiánypótlási felhívásra kerül sor. Ha a pályázó a felhívásnak határidőben nem tesz eleget, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

Szükséges nyelvtudás:

Előny az angol nyelvtudás.

A tisztség betöltésének kezdő időpontja:
2024. január 1-je.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 2.

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara titkársága nyújt, a 06-1-317–7666-os telefonszámon és a titkarsag@pmkik.hue-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara részére elektronikus úton a titkarsag@pmkik.hu e-mail címre, a profession.hu állásportálon, valamint a PMKIK hivatali kapujára (KRID: KRID: 146104144) történő megküldéssel lehet benyújtani.

Adatkezelési tájékoztató

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el:
https://v2.pmkik.hu/adatkezelesi-tajekoztatoink/

A pályázathoz benyújtandó adatkezelési tájékoztató megismerésére vonatkozó nyilatkozat az alábbi hivatkozáson tölthető le:
Adatkezelési nyilatkozat.docx