• sze. nov 30th, 2022

SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS, TANULÓSZERZŐDÉS,
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS (GYAKORLATI KÉPZÉS) DUÁLIS KÉPZŐHELYEN – SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS

Szakirányú oktatást (szakmai elméleti és gyakorlati képzést) a szakképző intézmény vagy a duális képzőhely folytathat.

A duális képzési forma egyaránt előnyös a tanulók és a gyakorlati képzők számára. A cégek saját igényeiknek, elvárásaiknak megfelelően képzett, fiatal munkaerőhöz juthatnak,a fiatalok pedig már a tanulóévek alatt megismerik a cég által használt technológiákat, eszközöket, a munkahelyi elvárásokat. A duális képzésben töltött évek alatt a tanulók piacképes tudást szerezhetnek.

Az új szakképzési törvény jelentős változást hozott a szakirányú oktatásban résztvevő diákok duális képzőhelyen történő foglalkoztatásában is. Az eddigi tanulószerződést a szakképzési munkaszerződés váltja fel.

A már megkötött tanulószerződések kifutó rendszerben továbbra is érvényben vannak.

A határozott idejű szakképzési munkaszerződéssel a tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre, amelyre elsősorban a Munka törvénykönyve lesz irányadó. Ezzel együtt jár az is, hogy a tanulói pénzbeli juttatás helyett munkabért kell fizetni a gyakorlatát töltő tanulónak. A szakképzési munkaszerződés alanya munkavállalóként a tizenötödik életévét betöltött tanuló lehet. A munkaszerződést a duális képzőhely feltölti a regisztrációs és tanulmányi rendszerbe.

A duális képzőhelyeket továbbra is a gazdasági kamarák tartják nyilván, továbbá változatlanul a gazdasági kamarák hatáskörébe tartozik a képzés minőségének ellenőrzése.

A duális képzéssel, szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatban bővebb információ és kiadvány ITT érhető el.
A szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódó normatíva- és költségkalkulátor ITT található.

 • A szakképzési munkaszerződésre vonatkozó előírásokat, a 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről, az ennek végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7) Korm. rendelet, illetve a Munka Törvénykönyve szabályozza.
 • Írásba kell foglalni jogszabályban meghatározott tartalommal.
 • A tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre.
 • Azzal a tanulóval/képzésben részt vevővel köthető, aki a szakmára előírt foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.
 • A szakirányú oktatás kezdő napjától a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra szól.
 • Azon képzések esetében, amelyeknél nem nyílik lehetőség a teljes szakirányú oktatás időtartamára szerződést kötni, lehetőség van rövidebb időtartamú szakképzési munkaszerződés kötésére, évente egy alkalommal, legalább négy és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő időszakra.

A szakképzési munkaszerződés tartalma

 • Duális képzőhely adatai
 • Tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy személyes adatai
 • A szakma megnevezése (szakmajegyzék)
 • Szakképző intézmény adatai
 • Szakirányú oktatás körébe tartozó munkafeladatok
 • Szakirányú oktatás időtartama és helye
 • Tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér összege
 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy kötelezettségvállalása
 • A duális képzőhely kötelezettségvállalása

A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés aláírásával egyidejűleg írásban tájékoztatja a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt:

 • a munkabér és az egyéb juttatás kifizetésének időpontjáról, az azt terhelő fizetési kötelezettségek levonásáról;
 • a tanuló számára nyújtható egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit;
 • a szakirányú oktatásáért felelős személy családi és utónevéről és elérhetőségéről.

Ha a képzésben részt vevő személy a saját munkavállalójánál tölti a gyakorlatát

Ebben az esetben a képzésben részt vevő személy munkaszerződését a szakképzési munkaszerződésnek megfelelő tartalommal úgy kell módosítani, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett – szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit.

Ha a képzésben részt vevő személy az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, a munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér mértékét. A felek ebben az esetben úgy is rendelkezhetnek, hogy a képzésben részt vevő személyt szerződéses munkaideje teljes időtartamára továbbra is az eredeti munkabére illeti meg.

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy kötelezettségvállalása

 • a duális képzőhely képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja
 • a szakmai ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja
 • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a duális képzőhelynek jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné
 • betartja a duális képzőhelyen a munkavállalóra vonatkozó előírásokat és kötelezettségeket.

A duális képzőhely kötelezettségvállalása

 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára egészségvédelmi, munka-, baleset- és tűzvédelmi szempontból biztonságos munkahelyet biztosít
 • vállalja a szakirányú oktatáson való foglalkoztatást és oktatást
 • biztosítja a törvényben meghatározott juttatásokat
 • a szakképzési munkaszerződést feltölti a regisztrációs és tanulmányi rendszerbe

Egyéb dokumentációk

 • A szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásával összefüggésben a regisztrációs és tanulmányi rendszerben rögzíti az alábbiakat:
 • szakmai tevékenységet, annak helyszínét;
 • szakmai tevékenységre fordított időt;
 • tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelését;
 • tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részvételét és mulasztását.
 • Foglalkozási naplót vezet.
 • Rendszeres orvosi alkalmassági vizsgálat biztosítása.
 • A munka-, baleset- és a tűzvédelmi oktatás megtartása, naplóban történő rögzítése.
 • A tanulóknak, illetve a képzésben részt vevő személyeknek a munkavállalókkal azonos módon kell biztosítani – a tevékenység jellegének megfelelően előírt – egyéni védőeszközt, és szükség szerint védőitalt.
 • A gyakorlati képzésen részt vevő tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére felelősségbiztosítás megkötése szükséges.
 • A duális képzőhelynek a szakképző intézménnyel közösen ki kell dolgoznia a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat.

A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt megillető juttatások

( A 2021. december 28-i Magyar Közlönyben megjelent az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete alapján 2022. január 1-jét követően)

 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta legalább a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összegére (100.000 Ft), de legfeljebb a százhatvannyolc százalékára (168.000 Ft) jogosult. A munkabért a duális képzőhely a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átutalással köteles teljesíteni.
 • Amennyiben a képzésben részt vevő személy foglalkoztatásra irányuló más jogviszony mellett párhuzamosan vesz részt az oktatásban, és a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, a szakképzési munkaszerződéses bér, és az egyéb juttatás az Szkt. 83.§. (7) bekezdése értelmében, a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányos.
 • Amennyiben az azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított egyéb juttatás a duális képzőhelyen, abban az esetben a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt is megilleti a más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás. Ennek mértéke legfeljebb évente az önköltség egy havi összege, azaz 100.000 Ft.
 • Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.
 • Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.
 • A juttatásokat az igazolatlan mulasztással arányosan csökkenteni kell.

Munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára legfeljebb kéthetes munkaidő keret rendelhető el, de rendkívüli munkaidőre nem kötelezhető.
 • A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a 18. életévének betöltése évének utolsó napjáig évente 45 munkanap, ezt követően évente 30 munkanap szabadság illeti meg.
 • A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni.
 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a közismereti oktatás időtartamára.
 • A duális képzőhely érettségi vizsgatárgyanként 4 munkanapra köteles a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól.
 • A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szakmai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy alkalommal legalább 15 munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző intézményben kell eltölteni.

Szakirányú oktatás időtartama

 • A napi szakirányú oktatást 6 és 22 óra között kell megszervezni
 • A szakirányú oktatás befejezése és a következő napi szakirányú oktatás vagy közismereti oktatás megkezdése között legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani
 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére, ha a napi szakirányú oktatási idő
  • 4 és ½ órát meghaladja, legalább 30 perc,
  • 6 órát meghaladja, legalább 45 perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a napi szakirányú oktatási időn belül

Szakirányú oktatás nem szervezhető

 • Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt, a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatás igazolatlan mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével.
 • Iskolai rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező, vagy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személyt tanulmányok alatti vizsgája, komplex szakmai vizsgája napjain.
 • Minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól (keresőképtelenség, kötelező orvosi vizsgálat, véradás, stb.).
 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól:
  • a közismereti oktatás időtartamára;
  • a szakképző intézmény által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló, illetve képzésben részt vevő személy részvétele kötelező;
  • illetve minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

Szakképzési munkaszerződés megszűnése, megszűntetése

A szakképzési munkaszerződés megszűnik:

 • a tanulói jogviszony megszűnésétől számított 30. napon, ha a tanuló tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja
 • a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó napján
 • a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján
 •  a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján
 • a tanuló halála napján

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető (írásban szükséges közölni):

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal
 • felmondással a felmondás közlésétől számított 15. nappal
 • azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával (jogszabályban meghatározott indokkal Szkt. 88. §.)

 

A szakképzési munkaszerződés elszámolása

2022 január 1-től megszűnt a szakképzési hozzájárulás, és ezzel egyidejűleg kiegészült a 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról (a továbbiakban: Szocho tv.) a szakképzési hozzájárulást érintő kedvezményekkel.

 A szocho mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökkent. Így a foglalkoztatót a 2021-ben terhelő 17%-os befizetés 13%-ra csökkent.

A duális képzéshez kapcsolódó korábbi szakképzési hozzájárulás-csökkentési lehetőségek megmaradtak, 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adóból vonhatók le. Ilyen csökkentési lehetőségek (normatívák) a következők:

az arányosított önköltség a tanuló és a képzésben részt vevő személy, valamint a hallgatók esetében az alapnormatíva alapján számított normatívák; a 20%-os sikerdíj; a harmadik személynél történő felnőttfoglalkoztatás esetén 50%-os elszámolás; és a kifutó jelleggel még köthető Együttműködési megállapodás.

Arányosított önköltség

A szakmajegyzékben szereplő szakmákra vonatkozó adókedvezmény mértékét úgy határozzuk meg, hogy az önköltséget (2021. január 1-től 1.200.000 Ft/fő/ év) megszorozzuk a súlyszorzókkal (Szkr. 332/A. §, 332/B. §). Az így kapott összeget elosztjuk az adott év munkanapjainak számával, így kiszámoltuk a szakirányú oktatás arányosított önköltségének egynapi mértékét.

Az éves adókedvezmény megállapításához az önköltség napi mértéket megszorozzuk – a szakképző intézményben, illetve a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult – az adóév munkanapjainak számával, így megkapjuk az egy tanulóra jutó éves összeget.

Elszámolás a képzésben részt vevő tanulókkal (felnőttképzési jogviszony) kötött SZMSZ után

Ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, a bruttó kötelezettség a Szocho tv. 17/A.§ (2) bekezdés szerint az adókedvezmény 50 %-ával csökkenthető.

További csökkentő tétel

A bruttó kötelezettség csökkenthető a legalább hathónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel az igénybe vett adókedvezmény 20%-ának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett.

A nem saját munkavállalója szakirányú oktatását folytató duális képzőhely csökkentő tétel 50%-át veheti igénybe, ennek a 20%-át számolja ki sikerdíjként, de ebből is csak 50%- ot tud érvényesíteni, azaz az igénybe vett adókedvezmény 10 %-át.

A sikerdíj utáni adókedvezmény a havi előlegbevallásban érvényesíthető.

kisadózó vállalkozások esetében (KIVA) adóalanya bár mentesül a szociális hozzájárulási adó bevallása és megfizetése alól, a Szocho tv. 17/§ (4) bekezdés alapján az adókedvezmények akkor is érvényesíthetők, ha más törvény zárja ki ennek megfizetését. (esetünkben a 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló)

Egyéb adó és járulék kedvezmények

 • társasági adó törvény lehetőséget biztosít az adózás előtti eredmény csökkentésére a szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24%-val.
 • Az egyéni vállalkozó (Szja. 49/B.§) a vállalkozói bevételét – legfeljebb annak mértékéig – csökkentheti a szakképzési munkaszerződés alapján, a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával.
 • Szocho tv. 5. § (1) bekezdés szerint nem keletkezik az 1. § (1)–(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében – a kifizetőnek a Szkt. 86. § (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel. Tehát a szakképzési munkaszerződésben meghatározott bér figyelembevételével nem keletkezik szociális hozzájárulási adókötelezettség.

Adómentes juttatások

Tanulóra/képzésben részt vevő személyre vonatkoztatva:

 • A Szkt. alapján meghatározott mértékben kifizetett ösztöndíj,
 • az első szakma megszerzéséhez kapcsolódó egyszeri pályakezdési juttatás,
 • a rászorultsági helyzetre és a jó tanulmányi eredményre tekintettel pályázat útján nyújtott támogatás.

Duális képzőhelyre vonatkoztatva:

 • SZMSZ alapján kifizetett munkabér 168.000 Ft-ig
 • Más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás kötelező mértéke 100.000 Ft, de a minimálbér egy havi mértékéig adómentes egyéb juttatás.

 

Tanulói juttatás és normatíva kalkulátor elérhető az alábbi linken:
https://dualis.mkik.hu/kalkulator

 Gyakran ismételt kérdések:
https://dualis.mkik.hu/informaciok/vallalkozo
https://dualis.mkik.hu/informaciok/tanulo-szakmajegyzek
https://ikk.hu/gyik

További információ elérhető az alábbi linkeken:
dualis.mkik.hu
https://dualis.mkik.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban
https://ikk.hu/

TANULÓSZERZŐDÉS

Tanulószerződés már csak kifutó rendszerben, a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony keretében köthető.

 • A tanulószerződés 4 példányos (tanuló, iskola, kamara, képzőhely) ami a tanuló és a gyakorlati képzőhely közötti szerződést jelenti – minden példányt a kamara jegyzi ellen (a megkötéstől számított 5 munkanapon belül kell megküldeni a területileg illetékes kamarának!)
 • A 2012-es évtől a NAV ellenőrzi a szakképzési hozzájárulást; különösen fontos, hogy a tanulószerződések, módosításaik és megszűntetéseik időben beérkezzenek a kamarához, ellenkező esetben nem biztosított az országos nyilvántartási rendszerrel való egyezőség
 • csak a teljes képzési időre köthető (kivétel: ha a tanuló képzőhelyet vált)
 • egy tanulónak csak egy érvényes tanulószerződése lehet
 • a 16 éves alatti tanuló szerződését a gondviselővel is alá kell íratni
 • felelősség biztosítás kötés a tanulóra (nem tanulói balesetbiztosítás) kötelező
 • a tanulószerződés megkötése előtt bevezető ellenőrzést végez a kamara

 • NAV- hoz történő bejelentés (tanulónként) /21T1041-es számú nyomtatványon/
 • Kötelező havi juttatás mértékének meghatározása a 2011.évi CLXXXVII.tv.63§ (2) alapján
 • A juttatás adómentes a tanulószerződésben rögzített összegig (a rögzített összeg feletti juttatás adóköteles)
 • Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról a 2108A nyomtatványon minden hónap 12-ig
 • A tanulószerződéshez kapcsolódó normatíva- és költségkalkulátor az alábbi címen található: https://dualis.mkik.hu/kalkulator weboldalon a tanulószerződés fül kiválasztásával.
 • A 20%-os „sikerdíj” itt is számításba vehető!
  A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre és Szkt. átmeneti rendelkezései (128. § (5) bekezdés bb) alpont) alapján a tanulószerződésre is tekintettel az igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tett.
 • Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a havi csökkentő tétel összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített
 • Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg az adott hónapra vonatkozóan a havi csökkentő tétel összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni
 • Táppénzre jogosultság- betegszabadság (10 nap), mértéke a mindenkori hatályos TB jogszabály szerint
 • Bérjegyzék kiállítása, kiadása a tanuló részére minden hónapban
 • A juttatás kifizetése a tárgyhót követő hó 10-ig banki átutalással kell, hogy megtörténjen

A tanulószerződéses tanulót minden esetben be kell jelenteni a NAV- hoz, úgy mint a munkavállalót.
Tanulószerződés esetén a tanulót az első gyakorlati napot megelőző munkanapon, vagy aznap be kell jelenteni a NAV- hoz, ezt pedig a 1041jeleű bejelentő adatlapon kell megtenni.
Ehhez a gazdálkodó szervezetnek már rendelkeznie kell a két szerződő fél (kiskorú tanuló esetén szülő, gondviselő is) által aláírt tanulószerződéssel, melyet a kamara ellenjegyzett.
Nagyon fontos, hogy a gazdálkodó szervezet nem munkaviszonyt jelent be (nem megfelelő a 1101), hanem a 1130-as kód használandó, ami kimondottan a tanulószerződés jogviszony megjelölése.

Fontos megjegyezni, hogy a bejelentési kötelezettség mellé kijelentési kötelezettség is társul. Kijelenteni azzal a nappal kell a tanulót, amelyik napon a tanulószerződés megszűnik.

Amennyiben a tanuló a gyakorlati képzést (akár évközi, akár nyári gyakorlatról legyen szó) nem tanulószerződés, hanem együttműködési megállapodás keretében teljesíti, úgy azon gazdálkodónak nincs bejelentési kötelezettsége a NAV felé.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Együttműködési megállapodást már csak a kifutó képzések esetében lehet kötni.

Az együttműködési megállapodás a tanuló gyakorlati képzésére az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között jön létre. A gyakorlat típusa szempontjából alapvetően két esetet különböztetünk meg:

A, szorgalmi időre (szeptember 1. – június 15.) kötött együttműködési megállapodás

Az iskolai gyakorlatot kiegészítő gyakorlati képzésre kötődik a szorgalmi időszakban.

B, összefüggő nyári gyakorlatra (június 16. – augusztus 31.):

Ez esetben kizárólag az szorgalmi időszakot követő, összefüggő nyári gyakorlatra jön létre az együttműködési megállapodás. A gyakorlat időtartama a nappali munkarendben tanulóknál általában 4 hét, esti munkarendben kevesebb. A pontos óraszámról az iskola tájékoztatja a gazdálkodókat.

A gazdálkodót terhelő kötelezettségek szempontjából az a különbség a két gyakorlattípus között, hogy a szorgalmi időszakban megvalósuló gyakorlatokra nem kell pénzbeli juttatást adni a tanulónak, csak az egyéb kötelező juttatásokat.

Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a NAPPALI munkarendben tanulóknak. A pénzbeli juttatás havi mértéke a minimálbér 15 %-a szorozva 1,3 – mal.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után járA pénzbeli juttatás heti összege a juttatás havi összegének egynegyed része. (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 65. § (1) bekezdése szerint.) Az együttműködési megállapodás nyomtatványon is ezt a heti összeget kell feltüntetni.

A tanulónak járó bért az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizetni. A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára befizetéssel történő teljesítést. Az ESTI munkarendben tanulóknak az összefüggő nyári gyakorlatra sem kell pénzbeli juttatást biztosítani.

Gyakorlati képzőhely biztosítja:

 • munkaruha és egyéni védőfelszerelés (abban az esetben, ha az adott szakmában van munkaruha/védőfelszerelés előírás; ha van iskolai munkaruhája a tanulóknak, az is megfelelő)
 • étkezés vagy étkezési hozzájárulás (a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani. Mértéke jogszabályban nem rendezett, ajánlott 300-350 Ft/nap összegű juttatás adása)
 • munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás (A gazdálkodó szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók a gyakorlati képzés megkezdése előtt elsajátítsák a biztonságos munkavégzés általános szabályait.)
 • tisztálkodási eszközök (gyakorlati képzőhely biztosítja: ugyanúgy, mint a többi munkavállalónak)

Iskola vagy fenntartója biztosítja:

 • felelősségbiztosítás
 • rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

2021 július 1-től lehet érvényesíteni az adókedvezményt.

Az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében, a duális képzőhely a bruttó kötelezettségét csökkentheti a 107. § (2) bekezdés szerinti mérték 70 százalékával. A kedvezmény igénybevételénél az adóév olyan munkanapjait kell figyelembe venni, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi hét órát, és az alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0.

Ez alapján az együttműködési megállapodások alapján igénybe vehető adókedvezmény napi mértéke:
(1.200.000 Ft*1)/254=4.724Ft*0,7= 3.307 Ft/nap. A rendelkezés 2021. július 1-jével lépett hatályba.

Foglalkozási naplót minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetnek vezetni kell!

OEP bejelentés: Az 1997. évi LXXX tv. 5. § (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.)

SZJA fizetés: Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes bevétel.

Munkaügyi ellenőrzésről: Az Együttműködési Megállapodás dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.

Figyelemmel kell lenni a tanuló életkorára, mert ez befolyásolja a munkanapok számát: fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.