• pén. febr 23rd, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS, TANULÓSZERZŐDÉS

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS (GYAKORLATI KÉPZÉS) DUÁLIS KÉPZŐHELYEN – SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS

Szakirányú oktatást (szakmai elméleti és gyakorlati képzést) a szakképző intézmény vagy a duális képzőhely folytathat.

A duális képzési forma előnyös a tanulók és a gyakorlati képzők részére is. A cégek saját igényeiknek, elvárásaiknak megfelelően képzett, fiatal munkaerőhöz juthatnak. A diákok pedig már a tanulóévek alatt megismerik a cég által használt technológiákat, eszközöket, a munkahelyi elvárásokat. A duális képzésben töltött évek alatt a tanulók piacképes tudást szerezhetnek.

A Szakképzési Törvény alapján, a szakirányú oktatásra vonatkozó szerződés esetén, az eddigi tanulószerződést a szakképzési munkaszerződés váltotta fel.

A már megkötött tanulószerződések kifutó rendszerben továbbra is érvényben vannak.

A határozott idejű szakképzési munkaszerződéssel a tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre a munka törvénykönyve alkalmazásával, bizonyos eltérésekkel. Ezzel együtt jár az is, hogy a tanulói pénzbeli juttatás helyett, munkabért kell fizetni a szakmai gyakorlaton, a duális képzőhelyen gyakorlatát töltő tanulónak. A szakképzési munkaszerződés alanya munkavállalóként a tizenötödik életévét betöltött tanuló lehet.

Szakképzési munkaszerződés esetén, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA Duális Modul) is rögzíteni kell a gyakorlati képzéshez kapcsolódó nyilvántartást.

A duális képzőhelyeket továbbra is a gazdasági kamara tartja nyilván és ellenőrzi a képzés személyi és tárgyi feltételeit.

A duális képzéssel, szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatban bővebb információ és kiadvány ITT érhető el.

A szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódó normatíva- és költségkalkulátor ITT található.

A KRÉTA Duális Modulra vonatkozó tájékoztató ITT érhető el.

 • A szakképzési munkaszerződésre vonatkozó előírásokat, a 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről, az ennek végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7) Korm. rendelet, illetve a Munka Törvénykönyve szabályozza.
 • Írásba kell foglalni jogszabályban meghatározott tartalommal.
 • A tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre.
 • Azzal a tanulóval/képzésben részt vevővel köthető, aki a szakmára előírt foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.
 • A szakirányú oktatás kezdő napjától a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra szól.
 • Azon képzések esetében, amelyeknél nem nyílik lehetőség a teljes szakirányú oktatás időtartamára szerződést kötni, lehetőség van rövidebb időtartamú szakképzési munkaszerződés kötésére, évente egy alkalommal, legalább négy és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő időszakra.

A szakképzési munkaszerződés tartalma

 • Duális képzőhely adatai
 • Tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy személyes adatai
 • A szakma megnevezése (szakmajegyzék)
 • Szakképző intézmény adatai
 • Szakirányú oktatás körébe tartozó munkafeladatok
 • Szakirányú oktatás időtartama és helye
 • Tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér összege
 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy kötelezettségvállalása
 • A duális képzőhely kötelezettségvállalása

A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés aláírásával egyidejűleg írásban tájékoztatja a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt:

 • a munkabér és az egyéb juttatás kifizetésének időpontjáról, az azt terhelő fizetési kötelezettségek levonásáról;
 • a tanuló számára nyújtható egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit;
 • a szakirányú oktatásáért felelős személy családi és utónevéről és elérhetőségéről.

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy kötelezettségvállalása

 • a duális képzőhely képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja
 • a szakmai ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja
 • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a duális képzőhelynek jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné
 • betartja a duális képzőhelyen a munkavállalóra vonatkozó előírásokat és kötelezettségeket.

A duális képzőhely kötelezettségvállalása

 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára egészségvédelmi, munka-, baleset- és tűzvédelmi szempontból biztonságos munkahelyet biztosít
 • vállalja a szakirányú oktatáson való foglalkoztatást és oktatást
 • biztosítja a törvényben meghatározott juttatásokat
 • a szakképzési munkaszerződést feltölti a regisztrációs és tanulmányi rendszerbe

Egyéb dokumentációk

 • A szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásával összefüggésben a regisztrációs és tanulmányi rendszerben (KRÉTA) rögzíti az alábbiakat:
 • szakmai tevékenységet, annak helyszínét;
 • szakmai tevékenységre fordított időt;
 • tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelését;
 • tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részvételét és mulasztását.
 • Foglalkozási naplót vezet.
 • Rendszeres orvosi alkalmassági vizsgálat biztosítása.
 • A munka-, baleset- és a tűzvédelmi oktatás megtartása, naplóban történő rögzítése.
 • A tanulóknak, illetve a képzésben részt vevő személyeknek a munkavállalókkal azonos módon kell biztosítani – a tevékenység jellegének megfelelően előírt – egyéni védőeszközt, és szükség szerint védőitalt.
 • A gyakorlati képzésen részt vevő tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére felelősségbiztosítás megkötése szükséges.
 • A duális képzőhelynek a szakképző intézménnyel közösen ki kell dolgoznia a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat.

KRÉTA  Duális modul belépési felülete: https://www.e-kreta.hu/

KRÉTA Duális modul használatához információkhoz juthat az alábbi linken: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=86770472

 

A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt megillető juttatások

 • A szakképzési munkaszerződés alapján a szakmát tanulónak munkabér jár, ezen felül egyéb juttatások is megilletik a diákokat.

A kifizetett munkabér havi mértékének minimumát és maximumát a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet határozza meg, értéke 2022. január 1-jétől változott.

A korábbiakkal ellentétben nem a minimálbérhez igazodik, hanem a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségéhez (2023-ban 1 200 000 Ft), annak egyhavi összege, de legfeljebb 168 %-a (ez 2023-ban 100.000 és 168.000 forint közötti összeget jelent).

 • A szakmát tanulót egyéb juttatásként megilletik a duális képzőhelyen a választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (munkaruha, kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, egyéni védőfelszerelés, cafeteria).

Az egyéb juttatást a választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb évente a költségvetési törvényben meghatározott önköltség havi összegének 168 %-áig (2023-ban 168 ezer forint) kell biztosítani.

Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult. A „ledolgozott nap” fogalma alatt azokat a napokat kell érteni, amely napokat a tanulónak a képzőhelyen kellene töltenie, még akkor is, ha onnan a tanuló valamilyen okból igazoltan hiányzik (pl. betegszabadság, táppénzes állomány, szabadság napjai stb.).

Tanulói juttatás és normatíva kalkulátor elérhető az alábbi linken:
https://dualis.mkik.hu/kalkulator

Munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

 • A tanulót azon év utolsó napjáig, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti, negyvenöt munkanap szabadság illeti meg évente. Duális Képzőhely a szabadság kiadásánál figyelemmel van az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. Duális Képzőhely a nyári szünetben legalább húsz munkanap szabadságot Tanuló véleményének kikérését követően megállapított időpontban egybefüggően ad ki.
 • Képzésben részt vevő személyt évente harminc munkanap szabadság illeti meg.

Szakirányú oktatás időtartama

 • A napi szakirányú oktatást 6 és 22 óra között kell megszervezni
 • A szakirányú oktatás befejezése és a következő napi szakirányú oktatás vagy közismereti oktatás megkezdése között legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani
 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére, ha a napi szakirányú oktatási idő
  • 4 és ½ órát meghaladja, legalább 30 perc,
  • 6 órát meghaladja, legalább 45 perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a napi szakirányú oktatási időn belül

Szakirányú oktatás nem szervezhető

 • Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt, a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatás igazolatlan mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével.
 • Iskolai rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező, vagy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személyt tanulmányok alatti vizsgája, komplex szakmai vizsgája napjain.
 • Minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól (keresőképtelenség, kötelező orvosi vizsgálat, véradás, stb.).
 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól:
  • a közismereti oktatás időtartamára;
  • a szakképző intézmény által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló, illetve képzésben részt vevő személy részvétele kötelező;
  • illetve minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

Szakképzési munkaszerződés megszűnése, megszűntetése

A szakképzési munkaszerződés megszűnik:

 • a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napján, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,
 • annak a tanítási évnek a tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott utolsó tanítási napján, amelyben a tanuló a szakirányú oktatást közvetlenül követő első szakmai vizsgáját megkezdi,
 • a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
 • a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy halála napján.

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető (írásban szükséges közölni):

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
 • felmondással a felmondás közlésétől számított tizenötödik nappal,
 • azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával.

 

Gyakran ismételt kérdések:

https://dualis.mkik.hu/informaciok/vallalkozo
https://dualis.mkik.hu/informaciok/tanulo-szakmajegyzek
https://ikk.hu/gyik

További információ elérhető az alábbi linkeken:

dualis.mkik.hu
https://dualis.mkik.hu/informaciok/dualis-kiadvany
https://ikk.hu/

TANULÓSZERZŐDÉS

Tanulószerződés már csak kifutó rendszerben, a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony keretében köthető.

 • A tanulószerződés 4 példányos (tanuló, iskola, képzőhely, kamara), a tanuló és a gyakorlati képzőhely közötti szerződés, mely a területileg illetékes kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.
 • A tanulószerződéseket a megkötéstől számított 5 munkanapon belül kell megküldeni a területileg illetékes kamarának.
 • A tanulószerződésekhez kapcsolódó adókedvezmények elszámolásának pénzügyi ellenőrzést a NAV végzi. Különösen fontos, hogy a tanulószerződések, módosításaik és megszűntetéseik időben beérkezzenek a kamarához, ellenkező esetben nem biztosított az országos nyilvántartási rendszerrel való egyezőség.
 • Csak a teljes képzési időre köthető (kivétel: ha a tanuló képzőhelyet vált).
 • Egy tanulónak csak egy érvényes tanulószerződése lehet.
 • A 16 év alatti tanuló szerződését a gondviselővel is alá kell íratni.
 • Felelősségbiztosítást kell kötni a tanulóra (nem azonos a tanulói balesetbiztosítással).
 • A tanulószerződés megkötése előtt bevezető ellenőrzést végez a kamara.

 • NAV- hoz történő bejelentés (tanulónként) a T1041-es számú nyomtatványon
 • Kötelező havi juttatás mértékének meghatározása a 2011. évi CLXXXVII. tv. 63. § (2) alapján
 • A juttatás adómentes a tanulószerződésben rögzített összegig (a rögzített összeg feletti juttatás adóköteles)
 • A tanulószerződéshez kapcsolódó normatíva- és költségkalkulátor az alábbi címen található: https://dualis.mkik.hu/kalkulator weboldalon a tanulószerződés fül kiválasztásával
 • A 20%-os „sikerdíj” itt is számításba vehető
  A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre és az Szkt. átmeneti rendelkezései (128. § (5) bekezdés bb) alpont) alapján a tanulószerződésre is, tekintettel az igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tett.
 • Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a havi csökkentő tétel összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített
 • Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg az adott hónapra vonatkozóan a havi csökkentő tétel összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni
 • Táppénzre jogosultság- betegszabadság (10 nap), mértéke a mindenkori hatályos TB jogszabály szerint
 • Bérjegyzék kiállítása, kiadása a tanuló részére minden hónapban
 • A juttatás kifizetése a tárgyhót követő hó 10-ig banki átutalással kell, hogy megtörténjen

A tanulószerződéses tanulót, úgy mint a munkavállalót, minden esetben be kell jelenteni a NAV- hoz, az első gyakorlati napot megelőző munkanapon, vagy a munka megkezdésének napján.
Ehhez a gazdálkodó szervezetnek már rendelkeznie kell a két szerződő fél által (kiskorú tanuló esetén szülő vagy gondviselő által is) aláírt tanulószerződéssel, melyet a kamara ellenjegyzett.
Fontos megjegyezni, hogy a bejelentési kötelezettség mellé kijelentési kötelezettség is társul. Kijelenteni azzal a nappal kell a tanulót, amelyik napon a tanulószerződés megszűnik.