• pén. márc 31st, 2023

SZAKMAI VERSENYEK

SZAKMA SZTÁR
Szakma Sztár Fesztivál – Rendezvény látogatási információk
Rendezvény látogatási információk – Szakma Sztár (szakmasztar.hu)
SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY (SZKTV) és az ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY (OSZTV)
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai versenyek lebonyolítására irányadó eljárás rendje a 2021/2022. tanévre

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) területi előválogatójának lebonyolítása a területi kamarák közreműködésével:

 1.  A jelentkezést az iskolák a területi kamaráknak a Versenyszabályzatban megadott módon juttatják el (elektronikus felületen történő kitöltés, mentés után kinyomtatva és aláírva).
 1.  A beérkezett jelentkezési lapokat szakképesítésenként (szakképesítések kódja) külön kell válogatni. A feladat kidolgozásának ideje szakképesítéstől függően a feladaton megjelölt időtartam alatt történik.
 1.  Az írásbeli dolgozat megkezdése előtt a felügyelő tanár ellenőrzi a versenyzők személyazonosságát (nevezési lap kitöltése) és tájékoztatást ad a verseny szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről. Tájékoztatja a versenyzőket a kijavított és értékelt dolgozatok megtekinthetőségének lehetőségéről és a versenyzői kódszámuk fontosságáról. A versenyzők figyelmét arra is fel kell hívni, hogy a kódszámukat az írásbeli dolgozatok megtekintéséig meg kell jegyezniük, mert ellenkező esetben a dolgozatok megtekintése nem lehetséges.
 1.  A versenyzők a kódszámukat (Kamarai kód /szakma kód/ 1… folyamatos sorszámozással – lásd. alább) a nevezési lapon feljegyzik a nevük és az iskolájuk neve, címe mellett, majd egy kisméretű borítékba helyezik, amelyet le kell zárni. A borítékon fel kell tüntetni a versenyzők kódszámát. Közölni kell a versenyzőkkel, hogy a borítékon lévő kódszámot a versenyfeladat minden oldalára írják fel, név nem kerülhet a feladatlapokra. A felügyelő a kódszám feltüntetését a beadáskor ellenőrzi.
 1.  A területi előválogató ideje alatt a teremben és a folyosón felügyeletet kell biztosítani. Terem és folyosói felügyelettel csak olyan személyek bízhatók meg, akik a versenyfeladat tartalmában szereplő szakterületnek nem szakértői. Az írásbeli versenyen a területi kamarák és az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) munkatársai vagy a területi kamarák és az MKIK részéről megbízott személyek lehetnek jelen. Amennyiben a kormányzati intézkedések miatt a központi területi előválogató az előre meghatározott helyszíneken nem szervezhető meg, akkor az adott nevező iskolában kerül lebonyolításra, felügyeletet és a titoktartási szabályokat a területi kamara az oktatási intézmény tanárai segítségével is biztosíthatja, de a szabályok betartásáért a területi kamara felelős, ezért ennek dokumentálása is a területi kamara feladata.Az írásbeli helyszíneket (pontos cím) és felügyelő személy nevét is tartalmazó MKIK által biztosított Excel táblázatot kitöltve kell visszaküldeni legkésőbb az adott hetet megelőző hét csütörtök 12 óráig a kalmar@mkik.hu címre. Az egyes szakképesítéseken belül az írásbelik sorrendjének a táblázatot kell követnie, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet, melyről e-mailen tájékoztatást kell adni az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatósága számára.
 1.  Az ültetési rendet a felügyelők a verseny megkezdése előtt jegyzőkönyvezik (a versenyzők kódszámainak a feltüntetésével, nevek nélkül). Az ültetési rendet úgy kell kialakítani, hogy a versenyzők egymást ne segíthessék, és ne zavarhassák továbbá a megfelelő távolságtartás biztosítva legyen. A jegyzőkönyvet és az ülésrendet a felügyelőknek alá kell írniuk.
 1.  Vis maior helyzet esetén az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatósága a versenyzők és iskolájuk tájékoztatása mellett a területi előválogatók, a válogatók és a döntők tekintetében a helyszínek, időpontok, versenyfeladatok és azok időtartamaitól is eltérhet.
  Amennyiben azt az egészségügyi helyzet szükségessé teszi, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) előzetes tájékoztatása és beleegyezése mellett, a szakmai és minőségi követelmények betartásával módosulhatnak az időpontok, a helyszínek és a verseny megvalósítása.Amennyiben a kormányzati intézkedések miatt a központi területi előválogató az előre meghatározott helyszíneken nem szervezhető meg, akkor az adott nevező iskolában kerül lebonyolításra az MKIK által megadott időpontban.
 1.  A felügyelők feladata annak megakadályozása, hogy a versenyzők meg nem engedett segédeszközöket használjanak, társaiktól, vagy más személytől segítséget vegyenek igénybe.
 1.  Ha a versenyzőnek a verseny ideje alatt el kell hagynia a termet, a felügyelőtől engedélyt kér, a dolgozatát leadja, a felügyelő a távozás és a visszaérkezés idejét a dolgozatra, az ülésrendet is tartalmazó jegyzőkönyvre rávezeti. Egyidejűleg csak egy versenyző hagyhatja el a termet.
 1.  A kidolgozott feladatlapokat a versenyzők a kódszámukkal ellátott nagyméretű borítékba helyezik, és átadják a felügyelőnek, aki ellenőrzi, hogy a versenyzők a dolgozatuk minden oldalára, lapjára ráírták-e kódszámukat, majd a borítékot az adott versenyző előtt lezárja és rávezeti az átvétel időpontját, melyet jegyzőkönyvben is rögzít.
 1.  A versenyfelhívás alapján 2022. január 10-e és január 25-e között kerülnek lebonyolításra a szakmai verseny területi előválogatói, írásbeli fordulói. Amennyiben a területi előválogató időpontjai módosulnak, úgy az írásbeli versenydolgozatokat is tartalmazó lentebb megjelölt borítékok MKIK-ba történő feljuttatásának időpontjai is ehhez igazodnak.
  2022 január 14-én, 21-én és 26-án, 8:00-11:00 óra között az addig megíratott írásbeli versenydolgozatokat tartalmazó borítékokat, a versenyzők azonosítási jegyzékét (nevezési lapokat tartalmazó kisméretű borítékokat), jelentkezési lapokat, másolatban: a területi előválogató ülésrendjét, jegyzőkönyvét, mindezeket szakképesítésenként (szakmakódonként) csoportosítva együtt kell behelyezni egy közös nagyborítékba (vagy szalagos irományfedélbe), melyet a területi kamarák személyesen adnak át a MKIK székhelyén (1054 Budapest, Szabadság tér 7.).Az írásbeli versenydolgozatokat tartalmazó borítékba más nem kerülhet, csak a versenyző dolgozata (versenyzőnkként egy boríték).
 1.  A közös borítékon vagy irományfedélen csak az alábbiak tüntethetők fel:
  SZAKMAI VERSENY– szakképesítés / szakma neve, OKJ / szakma azonosító száma, szakképesítés kódja, területi kamara megnevezése, versenyzők létszáma.
 1.  A területi kamara a verseny szervezése során az alábbi feltételek teljesülését biztosítja:
 •  A jelentkezők nyilvántartásba vétele a területi kamarához megküldött jelentkezési lapokterületi kamara munkatársának aláírásával történik. A területi kamara munkatársának az aláírása a jelentkezési lap befogadását és ellenőrzését is jelenti.
 •  A központilag kiadott írásbeli versenydolgozatok megírása a területi kamara által biztosított helyszínen történik. A verseny tisztaságát, zavartalanságát – az MKIK irányításával és ellenőrzésével – a területi kamarák biztosítják.
 •  A versenyfeladatok biztonságos őrzéséről, a területi előválogató versenyek versenyszabályzatban előírt feltételeinek és lebonyolításának biztosításáról (titoktartás) a területi kamarák kötelesek gondoskodni. Ezt az MKIK, illetve az általa felkért személyek ellenőrizhetik.
 •  A versenyzőknek a verseny ideje alatt, annak minden szakaszában tilos minden olyan eszköz használata, amely alkalmas a meg nem engedett külső segítség igénybevételére, vagy alkalmas az egyes versenyzők közötti meg nem engedett kommunikációra, illetve mások megzavarására.
 •  A versenyzők mobiltelefonjukat, illetve egyéb kommunikációs készülékeiket egyetlen versenyrészre sem vihetik magukkal, vagy azokat a verseny megkezdése előtt kikapcsolt állapotban le kell adniuk a verseny írásbelijén a terem felügyeletet ellátó kamarai munkatársnak.
 •  Az írásbeli tételeket az MKIK titoktartási nyilatkozat ellenében küldi el a területi kamarának az írásbelik időpontja előtt.
 •  Az MKIK az írásbeli tételeket jelszóval védve elektronikusan küldi meg a területi kamara által korábban megadott e-mail címre, melyet szigorúan titkos, bizalmas iratként kell kezelni. Az írásbeli feladatsorok titkos kezelésének felelőssége a területi kamarákat terheli. A versenydolgozatok kinyomtatásához szükséges jelszót a verseny napjának reggelén az MKIK elektronikusan küldi meg a területi kamara részére az általa megadott e-mail címre.
 •  Területi kamara feladata a nevezési lapok, írásbeli feladatsorok és a nyomtatványok (ülésrend, folyosói ügyeleti és terem jegyzőkönyv) kellő számú biztosítása a területi előválogatók helyszínén.
 •  A koronavírus-járvány miatt kihirdetett, hatályos egészségügyi és járványügyi szabályok, valamint a hatáskörrel rendelkező intézmények (pl. Nemzeti Népegészségügyi központ) által meghatározott intézkedések betartása (pl. távolságtartás, maszk, szellőztetés, kéz fertőtlenítő biztosítása stb.) és betartatása.
 •  A dokumentumok fénymásolása, sokszorosítása csak közvetlenül az írásbeli napján, annak kezdete előtt kezdhető meg, melyet megfelelő példányszámban történt fénymásolást követően sértetlen borítékba kell elhelyezni, majd le kell zárni és azt csak a versenyzők jelenlétében szabad felnyitni. A tételekkel kapcsolatba kerülő személyek (törekedni kell a létszámuk minimalizálására) titoktartási nyilatkozat aláírása után kezdhetik el munkájukat.
 • A kijavított írásbeli dolgozatokat az MKIK székhelyéről a területi kamara munkatársai személyesen – a tervek szerint – 2022. február 8-án vehetik át Budapesten a Szabadság tér 7. szám alatt. A válogatóba továbbjutott versenyzők írásbeli dolgozatait beszkennelve CD-re vagy DVD-re írva szakmacsoportonként, azon belül szakképesítésenként (kamaránként 1 adathordozón) kell az MKIK-hoz eljuttatni, 2022. március 11-ig.
 •  A versenyzők a saját dolgozataikat – előreláthatólag – 2022. február 9-én 8.00-15.00 óra között tekinthetik meg a területi kamarák által meghatározott helyen. A Versenyszabályzat szerinti megtekintésen csak a versenyző vehet részt, tanár és kísérő nem, természetesen folyamatos felügyelet, kontroll alatt. A versenyzők a munkáikat nem fénymásolhatják, nem fényképezhetik stb. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. Az esetleges észrevételeket, kifogásokat jegyzőkönyvezni kell, melyet a kifogásolt beszkennelt dolgozatrésszel együtt versenyzőnkként és szakképesítésenként elektronikusan e-mailen kell megküldeni a megtekintés napján 17 óráig történő beérkezéssel a kalmar@mkik.hu e-mail címre (ügyelve arra, hogy az e-mail mérete a 6 MB-nál nagyobb ne legyen).

A szakmai versenyekkel kapcsolatos további információk érhetőek el az esemény hivatalos honlapján. 

Kamarai kódok Kamara neve Kamara rövidítése
1. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara BKIK
2. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara PBKIK
3. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara BKMKIK
4. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara BMKIK
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara BOKIK
6. Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara CSMKIK
7. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara FMKIK
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara GYMSKIK
9. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara HBKIK
10. Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara HKIK
11. Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara KEMKIK
12. Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara NKIK
13. Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara PMKIK
14 Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara SKIK
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara SZSZBMKIK
16. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara JNSZMKIK
17. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TMKIK
18. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara VMKIK
19. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara VKIK
20. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ZMKIK
21. Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara DKIK
22. Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara NAKKIK
23. Soproni Kereskedelmi és Iparkamara SVKIK

 Szakképesítés / Szakma kódja Szakképesítés / Szakma neve
Művészet, Közművelődés, Kommunikáció szakmacsoport / Kreatív ágazat
1 Grafikus
Gépészet szakmacsoport I. / Épületgépészet ágazat
2 Épületgépész technikus
3 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
4 Központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő
Gépészet szakmacsoport II. / Gépészet ágazat
5 Épület-és szerkezetlakatos
6 Gépésztechnikus CAD-CAM szakmairány
7 Gépgyártás-technológiai technikus
8 Gépi forgácsoló
9 Hegesztő
10 Ipari gépész
11 Járműipari fémalkatrész-gyártó
12 Szerszámkészítő
Elektrotechnika-Elektronika szakmacsoport / ágazat
13 Automatikai technikus autóipar és gyártástechnika szakmairány
14 Elektronikai technikus
15 Erősáramú elektrotechnikus
16 Villanyszerelő
17 Ipar 4.0
Informatikai szakmacsoport / Informatika és Távközlés ágazat
18 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
19 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
20 Műszaki informatikus
21 Szoftverfejlesztő és -tesztelő
22 Távközlési technikus
Vegyipar szakmacsoport / ágazat
23 Vegyész technikus
Építészet szakmacsoport / Építőipar ágazat
24 Ács
25 Burkoló
26 Festő, mázoló, tapétázó
27 Kőműves
28 Magasépítő technikus
29 Mélyépítő technikus
30 Útépítő- és fenntartó technikus
Könnyűipar szakmacsoport / Kreatív ágazat
31 Női szabó
Faipar szakmacsoport / Fa- és Bútoripari ágazat
32 Asztalos
33 Faipari technikus
Nyomdaipari szakmacsoport / Kreatív ágazat
34 Kiadványszerkesztő technikus
35 Nyomdaipari technikus
Ügyvitel szakmacsoport / Gazdálkodás és Menedzsment ágazat
36 Irodai titkár
Kereskedelem-Marketing, Üzleti adminisztráció szakmacsoport / Kereskedelem, Közlekedés és Szállítmányozás ágazat
37 Eladó
38 Kereskedő és webáruházi technikus
39 Logisztikai technikus Logisztika és szállítmányozás szakmairány
Vendéglátás-Turisztika szakmacsoport / Turizmus-Vendéglátás ágazat
40 Cukrász
41 Pincér
42 Szakács
43 Vendéglátásszervező
Egyéb szolgáltatások szakmacsoport / Szépészet ágazat
44 Fodrász
45 Fodrász
46 Kozmetikus technikus
Közlekedési szakmacsoport / Specializált Gép- és Járműgyártás ágazat
47 Alternatív járműhajtási technikus
48 Autóelektronikai műszerész
49 Autószerelő
50 Gépjárműmechatronikai technikus
51 Karosszérialakatos
52 Mechatronikai technikus
Közlekedés-üzemvitel versenycsoport
53 Jegyvizsgáló
54 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
55 Vasútforgalmi szolgálattevő
Közlekedés-technika versenycsoport
56 Hajózási technikus
57 Közlekedésautomatikai technikus
58 Légijármű-műszerész technikus
59 Légijármű-szerelő technikus
60 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
Járműfényező versenycsoport
61 Járműfényező
62 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
Közlekedésgépész versenycsoport
63 Autógyártó
64 Gépjármű mechatronikus
65 Gépjárműépítő, szerelő