• szo. jún 15th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

  Hivatali kapuink  |   titkarsag@pmkik.hu  |   +36-1/317-7666

TÁJÉKOZTATÓ A SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOKRÓL ÉS AZ EGYÉB KÜLKERESKEDELMI DOKUMENTUMOKRÓL

A származási bizonyítvány (általános származási bizonyítvány) egy olyan nemzetközi kereskedelmi okmány, amely az exportáru származási helyét igazolja, tehát azt a helyet, ahol az adott exportárut teljes egészében termesztették, tenyésztették, termelték, vagy az áru előállításához szükséges alapanyagokat elegendő mértékben feldolgozták és amely alapján az áru az adott országból származónak tekinthető.

Az áruk eredetét igazoló, általános (nem-preferenciális) származási bizonyítványokat a nemzetközi kereskedelemben, főként harmadik országban történő import vámkezelés során használják fel. A származási bizonyítványokat a területi kereskedelmi és iparkamarák állítják ki.

A Közösségi Agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában az Agrárkamara állít ki származási bizonyítványt.

A származási bizonyítvány szükségességét a rendeltetési ország határozza meg.

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák (gazdasági kamarák) egységesen, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott Útmutató szerint végzik a bizonyítványok kibocsátását. Az Útmutató igazolási szabályai a Kiotói Egyezményen és az európai kamarák bevált gyakorlatán alapulnak.

A származási bizonyítvány formanyomtatvány értékesítését és a kérelmező által kitöltött bizonyítvány hitelesítését a területi gazdasági kamarák végzik.

Az általános származási bizonyítványok:

 • harmadik országban történő vámkezeléshez (legnagyobb kedvezmény elve alapján);
 • nem tarifális intézkedések (antidömping intézkedések, védőintézkedések, mennyiségi korlátozások, külkereskedelmi statisztikák) céljából;
 • különböző pályázatok és exporthitel finanszírozás, exportbiztosítás céljára használhatók fel.

Magyarországon, export forgalomban, az általános származási bizonyítványok kibocsátását a gazdasági kamarák végzik:

 • a közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében az agrárgazdasági kamarák,
 • minden egyéb (nem a KAP hatálya alá tartozó) termék vonatkozásában a kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki származási bizonyítványt.

Az általános származási bizonyítványok az áruk nem preferenciális származását igazolják.

Az áru származási helyének meghatározásakor alapvetően az alábbi szabályok alkalmazandók:

 1. Teljes egészében előállított termékek: azon árukat, melyeket egyetlen egy országban állítottak elő, termeltek, úgy kell tekinteni, hogy teljes egészében abból az országból származnak. Ide tartoznak az ebben az országban betakarított növények, az itt született és nevelt élő állatok, ezen állatokból származó termékek, vadászatból, halászatból származó termékek stb.
 2. Lényeges megmunkálás elve: azok az áruk, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy tekintendők, hogy abból az országból származnak, ahol az utolsó, lényeges, gazdaságilag indokolt megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, az ehhez felszerelt vállalkozás telephelyén, ha ott új termék előállítása vagy a gyártás fontos szakasza történt.
 3. Minimális műveletek: vannak olyan megmunkálások, feldolgozások, amelyek önmagukban vagy egymással kombinálva nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá az áru tulajdonságaihoz. Ezek a műveletek nem tekinthetők lényeges megmunkálásnak. Ilyenek például az egyszerű csomagolás, átcsomagolás, válogatás, osztályozás, készletek kialakítása, mosás, címkézés, az adott termék összetevőinek összerakása, stb.
 4. Speciális esetek: pótalkatrészek, csomagolóanyagok, több részletben szállított áruk

Amennyiben a származás meghatározása a fenti szabályok figyelembevételével nem lehetséges, a legnagyobb hányad elvét kell alkalmazni: az áru abból az országból származik, amelyből az anyagok érték szerint meghatározott legnagyobb hányada származik.

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott Útmutatóban szereplő, fenti származási szabályokat alkalmazzák. Az Útmutató a Kiotói Egyezmény és az Uniós Vámkódex szabályain alapul.

A rendeltetési ország hatóságai jogosultak az áru származását a rendeltetési országban érvényes szabályok alapján ellenőrizni.

 1. Kérelem a származási bizonyítvány kibocsátására és nyilatkozat a vonatkozó szabályok tudomásul vételéről, ismeretéről, az adatok valódiságáról;
 2. Kereskedelmi számla (másolat);
 3. Származást igazoló okmányok;

 • Magyar gyártó esetén: gyártói nyilatkozat;
 • Európai uniós gyártó esetén: gyártói nyilatkozat VAGY beszállítói nyilatkozat VAGY másik, hiteles származási bizonyítvány;
 • Harmadik országbeli származás esetén: a kiállító országban felhatalmazott szervezet által igazolt származási bizonyítvány, számlanyilatkozat, szállítási bizonyítvány, vagy egyéb, hiteles vámokmány, amelyből egyértelműen kiderül a származási ország és az áru beazonosítható (pl. leigazolt EUR1, EUR-MED. stb.)

 1. Aláírási címpéldány (első alkalommal leadandó);
 2. Meghatalmazás (ha a benyújtott okmányt nem a cégképviseletére jogosult írta alá).

A származást alátámasztó dokumentum nélkül a származási bizonyítvány nem bocsátható ki.

Kitöltési nyelv: az Európai Unió bármely hivatalos nyelve, vagy bármely más nyelv.

Kitöltés módja: kizárólag írógéppel vagy számítógéppel.

A származási garnitúra 3 példányból áll:

 • Eredeti/Original (vízjelezett): az importőr ország vámhatósága számára
 • Kérelem (rózsaszín): a kibocsátó kamaránál marad
 • Másolat/Copy (sárga): amennyiben szükséges, az exportőr számára

EREDETI

 1. rovat: Exportőr, feladó neve és címe: magyarországi vagy Európai Uniós székhellyel rendelkező cég, illetve természetes személy lehet. Amennyiben nem az export számla szerinti exportőr kerül az 1. rovatba, az alábbi hivatkozás használható: ….(képviselő, meghatalmazott) on behalf of …..(számlán feltüntetett exportőr)
 2. rovat: Címzett neve, címe, rendeltetési ország(kitöltése kötelező)

Ha a címzett nem a számlán feltüntetett cím, az alábbi hivatkozás használható: To the order of   …..(számla szerinti külföldi vevő) for despatch to …. (külföldi átvevő neve,címe).

A pályázatokhoz, az exporthitel finanszírozáshoz kiállított bizonyítványok esetében ebben a rovatban a pályázat kiíróját, esetleg a pályázat számát, a bank nevét kell feltüntetni.

 1. rovat: A származási bizonyítványon a származási ország egyértelmű meghatározása a legfontosabb; a származási ország megnevezésénél kerülni kell a rövidítések használatát.

Uniós származás esetén: European Union vagy European Union /és az adott tagország megnevezése.

Több országból származó szállítmány esetén minden származási országot meg kell nevezni, megjelölve, hogy mely tételhez tartozik az adott származási ország.

Helyhiány esetén a származási ország feltüntethető a 6. rovatban is minden tétel mellett, a következő hivatkozással a 3. rovatban: as shown in Box 6.

 1. rovat: Szállításra vonatkozó adatok: Pl. kamion, repülő, vonat stb.
 2. rovat: Megjegyzések:

Például:

 • hivatkozás a pótalkatrészekre => essential spare parts/machinery’s standard equipment to certificate No. …… issued on ……
 • hivatkozás a visszamenőleges hatállyal történő kiadásra => issued retrospectively; date of export: ……
 • hivatkozás a pótlólagos kiadásra => This certificate cancels and replaces certificate No. …… issued on ……
 • hivatkozás arra, ha EXIM-es ügylethez készül a származási bizonyítvány, de refinanszírozó pénzintézet szerepel a címzett rovatban => EXIM
 • hivatkozás arra, ha EXIM-es ügylethez készül a származási bizonyítvány, csak a bank/biztosító használja a származási bizonyítványt, és ugyanazt az árut szállítják folyamatosan ugyanannak a vevőnek (záradékos származási bizonyítvány) =>„Ugyanazon vevő részére,árumegnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében azonos áru ismétlődő szállítása esetén, az előbbiekben bekövetkező változásig, az exportőr felelősségére, a bank/biztosító számára jelen származási bizonyítvány igazolja az áru származását.”
 • egyéb az adott ügyletre vonatkozó, fontos pótbejegyzés (importengedély száma, akkreditív száma, stb.)

 1. rovat: Tételszám, csomagok száma, fajtása, jelölése, árumegnevezés

 • minden árufajtát külön tételszámmal kell jelölni;
 • szokványos, kereskedelmi árumegnevezés alkalmazandó (nem használható csak a márkanév, gyűjtőnév, általános megnevezés);
 • helyhiány esetén: az exportőr által aláírt számla, rakomány-jegyzék, vagy árulista csatolandó a származási bizonyítványhoz, illetve a 6. rovatban hivatkozni szükséges erre a csatolmányra, annak számára, azonosítójára, a következő szöveggel: According to the attached invoice / packing list number …. dated ….
 • csatolmány esetén hitelesítendő a csatolmány is, valamint a csatolmányon is szükséges hivatkozás a származási bizonyítványra. Amennyiben az árufelsorolást a csatolmány tartalmazza, a bizonyítvány a csatolmány nélkül nem érvényes.
 • az üresen maradt részt át kell húzni (az utolsó bejegyzést egy vízszintes vonallal kell aláhúzni, a fennmaradó üres részt pedig ferde vonallal kell áthúzni). A rovatba új sorok ezt követően már nem vihetők fel.

 1. rovat: Mennyiség

 • mennyiségi egység megjelölése;
 • metrikus rendszer;
 • súly esetén a bruttó és nettó súly egyértelmű megjelölése, mindkettő használata esetén ezek egyértelmű megkülönböztetése.

 1. rovat: A kamara hitelesíti.

KÉRELEM (rózsaszín példányon)

 1. rovat: Megjelölni azt, hogy a terméket Magyarországon lévő saját üzemben vagy másik üzemben gyártották.

Hely, dátum, cégszerű aláírás

 1. rovat: Akkor kell kitölteni, ha a származási bizonyítványt kérő nem azonos az exportőrrel.

FONTOS!

A származási bizonyítvány hitelesítését a kibocsátó kamara megtagadja:

 • ha a bizonyítvány hiányosan, hibásan került kitöltésre;
 • ha a bizonyítvány nem az export számla és egyéb dokumentumok szerint került kitöltésre;
 • ha a bizonyítvány negatív megkülönböztető szöveget tartalmaz (pl. politikai bojkott nyilatkozat);
 • ha a bizonyítványra nem odatartozó jelölések, rajzok kerültek;
 • ha a bizonyítvány nem olvasható, túl világos, szellemképes a nyomtatás stb.;
 • ha hiányzik a származást alátámasztó dokumentum vagy az nem megfelelő.

A fogadó ország előírásainak megfelelő példányszámot tekintjük 1 garnitúrának (irányadó: K und M.- a német Kamara kiadványa). Az ezen felüli példányokért külön díj kerül felszámításra. A hitelesítéshez szükség van egy plusz másolatra, amely a Kamaránál marad.

Ezek lehetnek például: fuvarlevelek, minőségi bizonyítványok, SGS igazolások, növény és állategészségügyi okmányok, hajóstársasági igazolások, meghatalmazások, kereskedelmi levelek, stb. Itt is minden hitelesítendő okmányból másolatot kérünk.

A származási bizonyítvány kitöltésének megkönnyítésére egy online kitöltő program áll rendelkezésre, mely erre a linkre kattintva érhető el. Az űrlap csak segédlet, a nyomtatvány papíralapú és meg kell vásárolni a kamaránál.

Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a program felületén található Használati útmutatót (Súgót), illetve a Kitöltési útmutatót!