• ked. ápr 16th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

  Hivatali kapuink  |   titkarsag@pmkik.hu  |   +36-1/317-7666

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a 2013. évi XXXIV. törvény alapján Magyarország területére kiterjedően, az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni.

Kérelmet adhat be és így a szakértői eljárás lefolytatását kérheti a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy akár az alvállalkozó is.

A TSZSZ eljárásának legfőbb célja a teljesítésigazolás visszatartásában, ki nem adásában gyökerező lánctartozások kialakulásának megakadályozása a bíróságot elkerülő vitarendezés lehetőségének biztosításával, illetve az elhúzódó elszámolási viták rendezésének felgyorsítása.

A TSZSZ eljárását a tervező, kivitelező, alvállalkozó egyaránt kérheti, ha a szerződés szerinti munkát elvégezte, de a teljesítésigazolást nem kapta meg, vagy, bár a teljesítésigazolást megkapta, de a számláját nem fizették ki. Kérheti az eljárást a megrendelő is, ha a szerződés szerint járó díj kifizetését a vállalkozó teljesítése alapján nem tartja jogosnak.

A kérelem befogadásának legfontosabb feltétele, hogy rendelkezésre álljon a szerződő felek között írásban kötött, mindkét fél által aláírt szerződés. Ennek hiányában a TSZSZ nem tud eljárni.

A TSZSZ eljárása csak a Magyarországon történő építési beruházások tekintetében kezdeményezhető.

Lehetőség van ugyanakkor a TSZSZ állásfoglalását kérni a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (pl. bankgarancia) érvényesíthetőségével kapcsolatban is.

A TSZSZ eljárása jóval gyorsabb és költséghatékonyabb, így a bírói út előtt mindenképpen érdemes a szolgáltatást igénybe venni. A TSZSZ eljárását kezdeményező kérelem befogadását követő 30 napon belül elkészül a TSZSZ szakvéleménye. Indokolt esetben a határidő legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, így 60 napon belül minden esetben lezárul a szakértői eljárás.

A szakvélemény alapot ad a felek közötti egyeztetésre, így a bírósági út akár el is kerülhető. Amennyiben megegyezésre mégsem kerül sor, a TSZSZ szakvéleményére alapítottan a bíróság előtt folyó per is rövidebb határidőkkel, a követelt pénzösszeg behajtását elősegítő speciális eljárási szabályokkal folyik.

Teljesítésigazolási szakértői eljárás kezdeményezésére a 236/2013. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti formanyomtatvány útján van lehetőség.

Az eljárás megindításának jogszabályi feltétele, hogy a vitás teljesítéssel összefüggésben írásbeli szerződés álljon rendelkezésre.

Fontos tudni, hogy a jogszabályok nem zárják ki a TSZSZ visszamenőleges hatályú eljárását, tehát a TSZSZ létrehozását megelőzően indult ügyekben is lehet szakértői eljárást kezdeményezni. A TSZSZ eljárásnak nem akadálya a követelés elévülése, azonban ezeket esetleges kedvező szakvélemény birtokában sem lehet bíróság előtt érvényesíteni.

A TSZSZ eljárása díjköteles.

A szakértői díjat a kérelmező a kérelem benyújtásakor fizeti meg az MKIK elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára.
A szakértői eljárási díj mértéke a kérelemben vitatott összeg nettó értékének 1%-a, minimum bruttó 60.000,-Ft, maximum 450.000,-Ft.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárását az elektronikus kérelem befogadási rendszerben lehet kezdeményezni.

Az űrlap kitöltését és a dokumentumok feltöltését követően egyetlen kattintással lehet kérelmezni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárását.

A kérelem első két pontjában a kérelmező és a kérelmezővel szerződött, a vitában érintett másik fél adatait kell megadni.

A harmadik pontban a vitatott teljesítéssel érintett helyszín adatait szükséges megadni. A helyszín birtokosát (amennyiben nem tervezési szerződés teljesítése körében felmerült vitáról van szó) a helyszíni szemle megtartásáról értesíteni kell, ezért az e-mail cím megadása itt is elengedhetetlen.

A biztosítékot nyújtó adatait abban az esetben kell megadni, amennyiben mellékkötelezettség érvényesítésével kapcsolatban nyújtják be a kérelmet. Itt szöveges formában, tényszerűen, részletesen kell leírni a kérelem tárgyát. Ebben a részben pontosan meg kell határozni a vitatott összeget, annak nettó és bruttó értékét.

Amennyiben kizárólag mellékkötelezettség érvényesítésével kapcsolatban nyújtják be a kérelmet, úgy a szakértői vélemény kivonatát, egyéb esetben a szakértői véleményt (vagy mindkettőt) meg kell jelölni.

A gyors ügyintézés és a szoros eljárási határidők betartása érdekében a TSZSZ eljárása elsősorban elektronikus úton valósul meg, ezért az e-mail címek megadása minden esetben kötelező. Kiemelkedően fontos, hogy mindig élő, ellenőrzött kapcsolattartási adatok kerüljenek megadásra. Az eljárás befejeztével a szakértői vélemény postai úton is megküldésre kerül a felek részére, minden egyéb levelezés azonban elektronikus úton történik.

Az e) pontban megjelölt szakértői díj megfizetésének igazolása elengedhetetlen, mivel az irányadó jogszabálynak megfelelően az eljárás a szakértői díj megfizetése nélkül nem indulhat el.

Ezen felül mellékletként becsatolni szükséges minden olyan, a kérelmező rendelkezésére álló dokumentumot, amely az ügy elbírálása szempontjából releváns lehet és a szakértők munkáját segítheti.

Ilyen dokumentumok különösen:

 • a felek között létrejött szerződés;
 • költségvetés (szerződés szerinti, illetve a teljesítésigazolás részletezését tartalmazót);
 • a feladat elvégzésére vonatkozó tervek, engedélyek, és azok mellékletei;
 • kivitelezés dokumentumai (építési naplók, kooperációs jegyzőkönyvek, levelezések);
 • beépített anyagok megfelelőség igazolásai;
 • kivitelezői, felelős műszaki vezetői, szakhatósági hozzájáruló nyilatkozatok;
 • azok a dokumentumok, amelyek a terveknek, és a szerződésnek megfelelő minőséget igazolják, minden esetben a felek között felmerült vitás kérdésekre figyelemmel.

Magyarország Kormánya 2013. márciusban törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűléshez egy olyan, a vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében létrehozandó szerv felállításáról, amely a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás polgári jogi eszközökkel történő kikényszerítését gyorsítja meg. 2013. április elején fogadta el a Parlament az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényt (Tszszt.), amely létrehozta a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet.

A Kormány a törvény végrehajtására, annak felhatalmazása alapján, 2013. júniusban megalkotta a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 3.) Korm. rendeletet.

A Tszszt. és a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2013. augusztus 12-én megkezdte a működését.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárásával kapcsolatban felmerülő gyakran ismétlődő kérdésekről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján tájékozódhat.

Teljesítésigazolási szakértői szerv (TSZSZ)

Vitarendezési lehetőség az építőiparban
ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZAKSZÖVETSÉGE
(ÉVOSZ)

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének feladata a magyar építési vállalkozók hazai és nemzetközi érdekképviseletének ellátása.

Az ÉVOSZ szolgáltatásai:

 • a tagszervezetek rendszeres tájékoztatása az építésügy aktuális kérdéseiről;
 • szakmai bemutatók, információs napok, konzultációk és kiállítások szervezése;
 • partnerkapcsolatok elősegítése hazai és nemzetközi szinten;
 • az építőipari szakoktatás és szakmai továbbképzés támogatása, nemzetközi csereprogramok, művezetőképzés, információs napok, illetve posztgraduális képzések szervezése;
 • kapcsolattartás közép- és felsőfokú intézményekkel;
 • érdekképviselet szakmai és etikai ügyekben;
 • kis- és középvállalkozások támogatása.

Elérhetősége: https://evosz.hu/