• sze. ápr 17th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

Üdvözöljük a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara visszaélés-bejelentő rendszerében

A közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) rendelkezése értelmében az a foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, belső visszaélés-bejelentési rendszert kell, hogy létrehozzon. A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: PMKIK), mint foglalkoztató törvényi kötelezettségénél fogva lehetőséget biztosít arra, hogy az esetlegesen jogellenes vagy annak vélt cselekményeket az arra jogosult személy bejelentse. Jelen felületen tájékozódhat a PMKIK-n belüli visszaélés-bejelentés benyújtásának lehetőségéről, valamint az azzal kapcsolatos teendőkről, figyelemmel a Panasztörvényben foglalt rendelkezésekre.

A PMKIK visszaélés-bejelentési rendszerének működtetője: Főtitkári titkárság

Elérhetőség: bejelentes@pmkik.hu

A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára. (Panasztörvény: 20. § (1) bekezdés). A fogalom értelmében bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás bejelentésére lehetőség van. Ilyen lehet például valamilyen jogszabályba vagy akár belső szabályzatba ütköző jogellenes magatartás.

A bejelentésre jogosultak körét a Panasztörvény 20. § -ának (2) valamint (3) bekezdése határozza meg. Ezek alapján bejelentést tehet:

 • a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 • az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 • a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 • a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • a foglalkoztatóval az utóbb felsorolt pontok szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 • az a személy, akinek a felsorolt pontokban meghatározott jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés szóban vagy írásban tehető meg.

Szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, amely során biztosítja a bejelentő számára annak ellenőrzését, helyesbítését, aláírással történő elfogadásának lehetőségét. A bejelentő a jegyzőkönyvről másodpéldányt kap (Panasztörvény 21. § (3) bekezdés). A személyes bejelentés megtételének időpontjáról előzetes egyeztetés szükséges a bejelentő és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője között.

Írásbeli bejelentés a bejelentes@pmkik.hu e-mail címen tehető meg, amelyről a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül visszaigazolást küld a bejelentő részére. (Panasztörvény 22. § (1) bekezdés)

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja (Panasztörvény 22. § (2) bek.). Ezen határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható, amellyel kapcsolatosan a bejelentőt tájékoztatni kell a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól. A bejelentés kivizsgálásának, valamint a kivizsgálás eredményéről való tájékoztatásnak a határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot (Panasztörvény 22. § (3) bek.).

A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt (Panasztörvény 22. § (5) bek.)

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt írásban tájékoztatja

 • a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, valamint az ezzel kapcsolatosan megtett vagy tervezett intézkedésekről, illetve
 • a bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről és a mellőzés indokairól.

Az írásbeli tájékoztatás akkor mellőzhető, ha a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a fentiekről szóban tájékoztatta a bejelentőt, aki az erre vonatkozó szóbeli tájékoztatást tudomásul vette (Panasztörvény 24. §).

A Panasztörvény 22. § (6) bekezdése alapján a kivizsgálás az alábbi esetekben mellőzhető:

 • bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 • a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg, (lásd: „Ki tehet bejelentést?” menüsor)
 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentőnek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők. Ezen kitétel vonatkozik a bejelentésre okot adó személy, valamint annak a személynek az adataira is, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (Panasztörvény 26. § (1) bek.).

A visszaélés-bejelentési rendszer keretében a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg.

A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg (Panasztörvény 27. § (1) bek.).

A visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályzat erre a LINKRE kattintva érhető el.